15. června 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Bezpečný přístup a pohyb na šikmých střechách

Riziko pádu z výšky při pohybu po šikmé střeše je mimořádně vysoké. Bez odpovídající ochrany proti pádu není možné na tyto střechy vstupovat.

Mezi nejčastější práce na šikmé střeše patří kontrola stavu střešního pláště, kontrola zařízení určeného k ochraně před bleskem, čištění okapových žlabů, kontrola spalinových cest, údržba zařízení umístěných na střeše. Takovým zařízením bývá klimatizační jednotka, panely určené pro ohřev vody a v současné době fotovoltaické panely.

Přístup na šikmé střechy je zpravidla řešen výlezem z podstřešního prostoru formou střešního výlezu, který musí zajistit bezpečný přístup na střechu. To zahrnuje nutnost na střechu bezpečně vystoupat, ale také se bezpečně pohybovat od místa výlezu. Rozměry výlezu musí být přizpůsobeny sklonu střechy, potřebě dalšího pohybu, možnosti dostatečné odpory při výlezu na střechu i možnosti následně se bezpečně na střeše postavit.

Velký počet šikmých střech není z minulosti vybaven příslušným zařízením pro bezpečný pohyb, proto je nutné před vstupem na střechu vybavení zajistit tak, aby bezpečný pohyb byl možný. Důležité také je vypracování návrhu svěřit kvalifikované osobě nebo firmě.

Pro bezpečnou oporu na střeše se obvykle navrhují nášlapné tašky a střešní lávky. Tyto výrobky nesplňují požadavek na ochranu proti pádu. Slouží výlučně jako opora pro chodidlo. Každá nášlapná taška, lávka musí být doplněna o zařízení, které je určeno k upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu (dále OOPP). Na českém trhu se v současné době neprodávají střešní lávky, které umožňují současně upevnění OOPP.

U střešního výlezu, v dosahu ruky, v situaci, kdy osoba ještě stojí na žebříku, který vede k výlezu, musí být první bod určený k upevnění OOPP. Osoba nesmí vstoupit na střechu bez zajištění ochrany proti pádu.

Rozmístění dalších bodů vychází z rozsahu pohybu po šikmé střeše. U šikmých střech není zpravidla nutný celoplošný pohyb po střeše. Většinou se osoba musí bezpečně dostat do jednoho či více míst na střeše. V případě čištění okapových žlabů a plošně instalovaných FV panelů je nutný pohyb po celé ploše střechy.

K upevnění OOPP se na šikmých střechách nejčastěji instalují bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky a kotvicí zařízení podle ČSN EN 795:2013 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení. Bezpečnostní střešní háky i kotvicí zařízení musí instalovat k tomu kvalifikovaná osoba nebo firma a je nutné je nejméně 1x ročně kontrolovat oprávněnou osobou. O této kontrole se vedou a uchovávají záznamy.

Instalační firma dodává současně s montáží také návod k používání. Vlastník či správce budovy seznámí s tímto návodem osobu, která na střechu vstupuje, a nechá si potvrdit, že byla tato osoba s návodem seznámena.

Při dodatečném umístění dalších zařízení na střechu je třeba posoudit, zda stávající systém ochrany proti pádu vyhovuje potřebě bezpečného přístupu k novému zařízení. Pokud nevyhovuje, systém ochrany proti pádu je nutné upravit.

Zpravidla u malých a nízkých šikmých střech se předpokládá použít pro výstup na střechu přenosný žebřík. V tomto případě je nutné určit místo, kde bude žebřík opřený, možnost pevné opory pod žebříkem a zvláště pevnou oporu žebříku na okraji střechy. Posunutí žebříku například po okapovém žlabu je snadné. V případě, že není možnost bezpečné opory žebříku o střechu, instaluje se držák, který posunutím zabrání. Na trhu jsou systémové držáky, jejichž instalace není náročná.

Přenosný žebřík určený pro výstup na střechu musí přesahovat výstupní plochu nejméně o 1 100 mm. Štěříny žebříku, které přesahují výstupní místo, slouží jako opora při výstupu a sestupu.

Při pochybách, zda střecha je řádně uzpůsobena bezpečnému pohybu po střeše, je na místě svěřit posouzení odborníkovi.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay