18. června 2024

Téma: Bydlení a finance

Zvyšování cen za služby spojených s užíváním bytu

V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh?

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění (dále jen „zákon o službách“) je právním předpisem, který vedle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, otázky týkajících se služeb upravuje.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o službách má poskytovatel služeb právo požadovat po příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Zákon o službách reflektuje potencionální potřebu zvýšit ceny za služby, když v ustanovení § 4 odst. 4 zákona o službách zakotvuje právo poskytovatele služeb měnit v průběhu roku měsíční zálohu, a to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Jedná se tedy v souladu se zákonem o jednostranné navýšení ceny, kdy se žádný souhlas příjemce nevyžaduje.

V zájmu předcházení svévolnému zvyšování cen za zálohy je ve výše citovaném ustanovení stanovena podmínka řádného odůvodnění potřeby navýšit cenu služeb. Jednostranné navýšení ceny za služby tedy musí být písemné a se striktně vymezenými důvody, které ke změně výše zálohy vedly. Vedle toho je zde zakotveno pravidlo ohledně doby, od níž je možno zaplacení zvýšených záloh za služby požadovat, a sice nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Lhůta je poskytnuta k adaptaci příjemce na změnu v jeho platební povinnosti.

V případě nájemního vztahu může pronajímatel jakožto poskytovatel zvýšit písemným oznámením cenu za služby nájemci dle stejných výše zmíněných pravidel. Ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky jednotek může totéž učinit i SVJ jakožto poskytovatel služeb.

V článku Inkorporace poplatku za služby spojenými s užíváním bytu do nájemní smlouvy pojednáváme o možnosti hradit poplatky za služby tzv. paušální platbou dle ustanovení § 9 zákona o službách. Právní důsledky paušální platby se projeví nejenom ve vyúčtování, ale též v možnosti navyšování cen za služby, poněvadž v případě paušální platby je možnost poskytovatele služeb jednostranně zálohy za služby navýšit vyloučena. V případě, že vyvstane potřeba změnit výši cen za služby spojenými s užíváním bytu, je nutné za tímto účelem uzavřít smlouvu mezi poskytovatelem a příjemcem služeb (tj. buď mezi pronajímatelem a nájemcem či mezi SVJ a vlastníkem bytu). Lze tedy uzavřít, že stanovení výše záloh formou paušální platby pro poskytovatele služeb není vhodné v době dynamického vývoje cen energií, plynu a dalších s tím souvisejících plnění, který zažívá celosvětová společnost v aktuální době.

Vedle zvyšování cen za služby je nutno rozlišovat zvyšování nájemného, které se řídí zejména občanským zákoníkem a má naprosto odlišná pravidla oproti zvyšování cen za služby spojených s užíváním bytu popsaných výše.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay