26. května 2024

Téma: Bydlení manželů za trvání manželství

V případě koupě domu nebo bytu v rámci společného jmění manželů spravují tuto nemovitou věc manželé společně nebo jeden z manželů se souhlasem druhého manžela, pokud se nejedná o běžné záležitosti. Prodej takové nemovité věci nebo její zatížení nelze však považovat za běžnou záležitost, ale za zásadní právní jednání v majetkové rovině manželů, kdy tak nelze učinit bez souhlasu druhého manžela. Druhý manžel se může dovolat neplatnosti takového jednání. Kupujícím lze tak doporučit obezřetnost při koupi nemovité věci a vyžádat si vždy souhlas druhého manžela.

Pokud je obydlím manželů dům nebo byt, ke kterému má jeden z manželů výhradní právo umožňující bydlet a toto právo je jiné než závazkové, pak vznikne uzavřením manželství právo bydlení druhému manželovi. Jedná se například o situace, kdy jeden z manželů má ve výhradním vlastnictví byt nebo dům nebo spoluvlastní nemovitou věci umožňující výlučně užívat určitý byt.

Srovnatelně platí vznik práva bydlení druhému manželovi, když takové výhradní právo vznikne jednomu z manželů za trvání manželství. Manželé se podílejí na nákladech bydlení dle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností s přihlédnutím k osobní péči o rodinu a její členy. Manžel, který má právo bydlení, má postavení ručitele svého manžela (k dluhům vzniklých v souvislosti s výhradním užíváním obydlí).

Obdobná právní úprava platí u nájemního bydlení, pokud se manželé nedohodnou jinak. Pokud je obydlím manželů dům nebo byt, ke kterému měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo. Společné nájemní právo také vzniká manželům při pozdějším uzavření nájemní smlouvy ke dni účinnosti nájemní smlouvy. Manželé jsou zavázáni společně a nerozdílně při společném nájemním právu.

U družstevního bytu dle zákona o obchodních korporacích vzniká společný nájem bytu manželům, když je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Dům nebo byt může být obydlím manželů i na základě jiného závazkového práva než nájemního práva (např. výměnek).

Uvedený článek nemůže popsat veškeré otázky bydlení manželů za trvání manželství. V případě řešení obdobné problematiky lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc, jelikož každý případ je individuální a dochází také k vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů.

Poznámka: Využité a citované ustanovení v článku: zejména § 714, § 744, § 745, § 746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 745 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay