15. června 2024

Téma: Bytový dům a jeho přístupnost

Každý bytový dům musí být bezbariérově dostupný od zastávek hromadné dopravy a parkovacích ploch.

Jde o zajištění bezbariérových tras, které splňují základní technická kritéria v podobě šířky, vhodného příčného a podélného sklonu chodníku s pevným povrchem pro snadný pohyb zvláště osob se sníženou mobilitou. Při nedodržení uvedených požadavků pak nelze hovořit o přístupném bytovém domě, neboť sebelepší technické provedení přizpůsobitelné bydlení bude zmařeno bariérami na přístupových trasách.

K řešení venkovního prostoru bytových domů náleží také návrh odpočinkových míst, vhodného mobiliáře v podobě laviček, fitness prvků pro aktivaci seniorů s respektováním ergonomických parametrů.

Nedílnou součástí venkovních úprav je zajištění parkovacích ploch s vyhrazeným stáním pro imobilní obyvatele s vhodně řešenou volnou plochou pro manipulaci při nástupu a výstupu z vozidla. Toto vyhrazené místo je důležité umístit v přímé návaznosti na chodník a bezbariérové vstupy do bytových domů. Vyhrazená místa musí být označena vodorovným a svislým dopravním značením.

Přístup ke všem vstupům bytového domu musí být řešen v úrovni přilehlého upraveného terénu bez výškových rozdílů a dveřních prahů. U vlastního vstupu zabezpečíme dostatečnou volnou manipulační plochu pro snadné ovládání otevíravých dveřních křídel. Velikost této plochy je závislá od způsobu otevírání vstupních dveří, min. však 1,5 x 1,5 m, a je žádoucí, aby byla ve své podstatě vodorovná. Vlastní vstup z důvodů ochrany před nepřízní počasí dostatečně zastřešujeme v minimální velikosti v návaznosti na zajištěnou manipulační plochu. Důvodem je ochrana všech obyvatel domu včetně osob s omezenou schopností pohybu nebo s kočárkem. Pro bezpečný pohyb osob se zrakovým omezením (slabozrakých) je důležité řádné osvětlení vstupního prostoru a kontrastní značení prosklených povrchů v úrovni očí. Vnitřní vstupní prostor bytového domu v podobě zádveří musí vykazovat vhodnou velikost umožňující snadný pohyb osoby na vozíku.

Hlavní vstupy do bytového domu musí mít šířku s otevřením nejméně 1250 mm, přičemž hlavní křídlo vstupní stěny musí zabezpečit otevření nejméně 900 mm. Tyto požadavky jsou platné také pro další navazující dveře na hlavní komunikační trase bytového domu (v zádveří, chodbách apod.) Pro vstupní prostory bytového domu je také velmi důležitá vhodná velikost zádveří se zajištěním manipulačních prostor pro pohyb s dětským kočárkem nebo osob na vozíku.

V případě použití bezbariérových ramp pro vyrovnání výškových rozdílů ve vstupu u starších domů je nutné respektovat jejich rozměrové parametry se šířkou nejméně 1500 mm a zachováním podélného sklonu nejvýše 1:16 (6,25 %), event. u stávajících bytových domů může být sklon až 1:8 (12,5 %) za předpokladu, že rampa bude do délky 3 m a bude překonávat výšku max. 375 mm. Zvětšování sklonu rampy přináší pro osoby na vozíku a osoby s holemi komplikace při jejich samostatném pohybu.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Pixabay