3. června 2023

Téma: Co obsahuje nájemní smlouva

Nájemní smlouva v případě nájmu bytu či domu vyžaduje písemnou formu. V případě, že tomu tak není, nemůže se pronajímatel tohoto nedostatku dovolávat vůči nájemci.

Nájemní smlouva vedle určení smluvních stran obsahuje především:

a)     předmět nájmu,

b)    rozsah plnění spojených s užíváním bytu,

c)     výši nájmu a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu,

d)    dobu nájmu,

e)     práva a povinnosti nájemce při užívání a provozu předmětu nájmu (stavební úpravy),

f)     jistotu, je-li ujednána.

Výše nájemného se ujednává pevnou částkou, zpravidla za jeden měsíc. Není-li výše nájemného ujednána, má pronajímatel právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Pronajímatel a nájemce si také ujednají, jaká plnění spojená s užíváním bytu (služby) zajistí pronajímatel. Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách).

Strany si mohou jednat každoroční zvyšování nájemného.

Pokud tak neučiní, nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel navrhnout nájemci zvýšení nájemného písemně až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20%.

Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné.

Nesdělí-li nájemce písemně do dvou měsíců pronajímateli, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky dne podání návrhu soudu.

Podle obdobných pravidel se postupuje i v případě, že nájemce navrhne pronajímateli snížení nájemného.

Nájemní vztah lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou.

Jak má vypadat výpověď nájemní smlouvy? 

Výpověď nájemního vztahu je třeba učinit vždy písemně s doručením druhé smluvní straně. Výpovědní doba pak běží od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena protistraně. Vypoví-li nájem pronajímatel, je povinen poučit nájemce o jeho právu vznést námitky proti výpovědi a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Takovým důvodem by mohla být změna zaměstnání s nemožností dojíždět či rozšíření počtu členů domácnosti a nutnost stěhování do většího bytu. Na skutečný rozsah výkladu tohoto ustanovení bude třeba vyčkat soudní rozhodovací praxe.

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době:

a)    poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b)    je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c)    má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d)    je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že:

a)    má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

b)    potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Vypoví-li pronajímatel nájem ze shora uvedených důvodů, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z posledních dvou důvodů, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájemce bez zbytečného odkladu a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem se považuje zejména:

a)     nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za domu alespoň tří měsíců,

b)    poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,

c)     způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo

d)    užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Pronajímatel musí v uvedených případech vyzvat nájemce k odstranění závadného jednání v přiměřené lhůtě a následně ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinnosti nájemcem, jinak se k výpovědi nepřihlíží.

Na co si dát pozor? 

V případě nájemního bydlení je třeba věnovat maximální pozornost nájemní smlouvě a v ní sjednaným podmínkám nájmu. Je třeba důrazně odlišit nájemní a podnájemní vztah, kde práva nájemce jsou chráněna zákonem, práva podnájemce jsou odvozena od práv nájemce a nejsou nijak zvlášť chráněna zákonem.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix