12. dubna 2024

Téma: Co patří do rozúčtování nákladů

Někdy nebývá úplně jasno, za co všechno platíme. Následný přehled toho, co je předmětem rozúčtování nákladů, situaci ozřejmí.

1. Služby konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především:
 • úklid společných částí domu,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • provoz výtahu,
 • spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení),
 • rozhlasové a televizní rozvody,
 • provoz a čištění komínů.

2. Služby konzumované uvnitř bytu nebo nebytového prostoru, kterými jsou především:

 • dodávka tepla,
 • centrální dodávka teplé vody,
 • dodávka studené vody a odvádění odpadních vod.

3. U SVJ a BD to v praxi bývá i část příspěvků na správu domu a pozemku, respektive družstevního nájmu:

 • náklady na odměny členů statutárních orgánů,
 • náklady na odměnu osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu, a pozemku (operativní správce),
 • pojistné,
 • provozní náklady.

Rozúčtování nákladů na uvedené položky a jejich roční vyúčtování jako ostatních záloh za služby žádný právní předpis výslovně neupravuje, ale bývá to standardně předmětem vnitřních rozhodnutí SVJ a BD.

Proč nejsou položky pod bodem 3 standardní součástí ročního vyúčtování?

Zákonem o službách je předvídáno povinné roční vyúčtování záloh, které byly zaplaceny příjemcem služeb (vlastníkem jednotky či nájemcem bytu nebo nebytového prostoru) na předpokládané náklady služeb.

Položky pod bodem 3 představují standardně součást nájemného (nájem či družstevní nájem bytu nebo nebytového prostoru) či příspěvků na správu domu a pozemku (vlastnictví jednotky), přičemž součástí družstevního nájmu jsou také účelně vynaložené náklady vzniklé při správě bytů a nebytových prostor a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na jejich opravy a investice. Podobně je součástí příspěvků na správu domu a pozemku u vlastnictví jednotek tvorba dlouhodobých zdrojů na opravu a investice domu. V obou případech nejsou dlouhodobé prostředky na opravy a investice předmětem ročního vyúčtování.

Kdo provádí rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh?

Vždy odpovědný vlastník bytového domu (BD či jiný vlastník) nebo osoba odpovědná za správu domu v případě bytového spoluvlastnictví (tedy SVJ). V praxi přitom rozúčtování nákladů provádí smluvně zajištěná osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (operativní správce).

Rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a vodu a odvádění odpadních vod pak často připravuje specializovaný dodavatel, a to i s ohledem na skutečnosti, že zajišťuje službu měření spotřeb energií a médií a jde o specifickou disciplínu s řadou pravidel, která jsou stanovena právními předpisy.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay