30. května 2024

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Komunitní energetika

V poslední době se stále častěji skloňuje pojem komunitní energetika. Pojďme se v dnešním tématu zastavit právě u nejzásadnějších otázek, se kterými se setkáváme. Odpovědi vám pomohou nejen se snazší orientací v této problematice, ale třeba díky nim ušetříte i spoustu peněz.

Co je to komunitní energetika?

Jde o výrobu energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů ve vlastnictví nekomerčních entit jako jsou skupiny občanů, obcí nebo dalších komunit. Principem komunitní energetiky není podnikání s energiemi, nýbrž primárně výroba pro svou vlastní spotřebu. Komunitní elektrárny jsou ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů. Energetické komunity mají povahu energetických společenství (spolků) či družstev.

Komunitní energetika má za cíl nabídnout levnější elektřinu domácnostem

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Využití fotovoltaiky v bytových domech dosud provázela některá omezení

Novelizovaná vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou je výrazným legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Pokud se lidé v bytovém domě rozhodovali pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny, měli dosud jen omezené možnosti. Energetický zákon ani jiný právní předpis totiž neumožňoval sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé domácnosti. Novelizovaná vyhláška nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků jednotek.

Jak bude sdílení elektřiny vypadat v praxi

Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné, a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Domácnosti si tak budou moci ponechat svého současného dodavatele elektřiny a nebudou nuceny k žádné změně.

Rozdělení vyrobené elektřiny mezi domácnosti bude probíhat podle alokačního klíče

Výhodou řešení je, že s instalací fotovoltaiky nemusí ani souhlasit všichni vlastníci bytů či členové bytového družstva. Zapojit se do využívání vlastní elektřiny mohou jen ti, kteří mají zájem. Ostatní mohou nadále využívat elektřinu v rámci smlouvy svého dodavatele a nic se pro ně nemění. Podmínkou bude pouze odhlasování instalace fotovoltaiky v rámci shromáždění či členské schůze.

Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle toho se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti.  Bude také potřeba instalovat nové elektroměry vyššího typu měření (typ B). Jejich instalace je běžně zpoplatněna, ERÚ se však dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma.

Jaké možnosti komunitní energetika nabízí?

Vývoj technologií decentrální energetiky, jejich cen a nastavení dotačních programů pokročil tak, že o nich uvažuje stále více bytových domů. Cílem je dosáhnout alespoň částečné energetické soběstačnosti a snížení nákladů na energie pro domácnosti i dům. K tomu směřují čtyři základní oblasti:

  1. Instalace a provozování zařízení na výrobu energie (elektřina, teplo) uvnitř, na, nebo poblíž budovy především pro účely vlastní spotřeby.
  2. Instalace zařízení pro akumulaci energie (baterie, bojlery).
  3. Optimalizace provozu těchto technologií v návaznosti na spotřebu budovy a odběr energií z vnějších sítí (elektřina, teplo, plyn).
  4. Využití přebytků vlastní výroby, nebo akumulační kapacity (v případě baterií) pro doplňkové příjmy (prodej tzv. flexibility, nebo sdílení v rámci energetické komunity).

Základem je profesionální posouzení potenciálu domu

Je třeba si přiznat, že v mnoha situacích energetická soběstačnost není u existujících bytových domů reálná, případě by znamenala neúměrné finanční náklady bez jejich smysluplné návratnosti. Je zcela na místě odborně posoudit konkrétní podmínky toho kterého bytového domu předtím, než se pustí do vlastní investice. O to více při cenových výkyvech energií posledních měsíců a při nelehké predikci jejich vývoje do budoucna.

V každém případě mohou být zkušenosti ze současné energetické krize silnou motivací pro hledání alespoň dílčích řešení k úsporám a snížení energetické závislosti bytových domů na externích dodavatelích energií. Vývoj příštích několika let ukáže, nakolik bytové domy využijí možností komunitní energetiky v praxi.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay