20. dubna 2024

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Směrnice o energetické účinnosti

Evropskou směrnici o energetické účinnosti neboli Energy Efficiency Directive (EED) už většina členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek zná. Její promítnutí do českého právní řádu totiž přineslo nové povinnosti vlastníků bytových domů ve vztahu k příjemcům služeb. Dnes se budeme soustředit hlavně na povinnost osazování dálkově odečitatelných zařízení a na informační povinnost.

Povinné dálkové měření spotřeb tepla a teplé vody

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanoví, že veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie instalovaná po účinnosti tohoto zákona (tj. po 1. lednu 2022) musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí taková stanovená měřidla a přístroje, pro něž není k provedení odečtu nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat měřidlo a přístroj, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona, ale i když splňuje kritérium podle věty první, není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje.

Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody

Už od 1. ledna 2024 budou muset společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), všude tam, kde jsou instalována dálkově odečitatelná měřidla, pravidelně doručovat informace o spotřebě tepla a společně připravované teplé vody. A to za kalendářní měsíc, není-li ujednán kratší interval, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Současně nebude moci být pro doručení informace sjednán či rozhodnut pozdější termín než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.

Pro období do 31. prosince 2026 však platí přechodná definice dálkově odečitatelného měřidla podle zákona o službách účinného od 1. ledna 2024. Za dálkově odečitatelné měřidlo se rozumí jen takové měřidlo podle zákona o metrologii, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Za dálkově odečitatelné zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění se pro účely tohoto zákona rozumí takové zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. V obou případech s výjimkou takových zařízení, která byla instalována před 1. lednem 2022 a nejsou nastavena na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.

Od 1. ledna 2027 již bude poskytování informací o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody všude, a to bez ohledu na zvolený typ vzdáleného měření. Zejména u nově osazovaných přístrojů registrujících dodávku tepelné energie (rozdělovačů topných nákladů, resp. indikátorů) je třeba počítat s jejich desetiletým využitím, které tak přesáhne do období informační povinnosti. Totéž se týká i vodoměrů na teplou vodu, kde platí pětileté ověřovací období.

Informační povinnost bude možné splnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, o zpřístupnění musí být člen společenství vlastníků jednotek prokazatelně vyrozuměn. Vlastník jednotky bude moci písemně požádat společenství vlastníků jednotek o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě, avšak bude v takovém případě povinen uhradit náklady s tím spojené, případně hradit zálohu na úhradu těchto nákladů.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay