23. července 2024

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Úprava pravidel rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Častým tématem, které se v poslední době stále častěji skloňuje, je úprava pravidel rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Pojďme se tedy tentokrát zastavit u několika hlavních otázek, s nimiž se předsedové společenství vlastníků musejí v této souvislosti vypořádávat.

Mezi významnější změny vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (vyhláška o rozúčtování), a dosavadních pravidel můžeme zařadit upřesnění postupu úpravy rozdělení nákladů na vytápění při překročení nejvýše přípustných limitních hodnot (minus 20 % a plus 100 %) pro odchýlení se oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Další změnou je upřesnění postupů pro případy, kdy příjemce služeb (uživatel bytu) neumožní instalování stanových měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo vodoměrů na teplou vodu s platným ověřením, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní.

Významně se rozšířil výčet informací, které mají být nově součástí vyúčtování záloh na služby. Patří mezi ně například informace o použité skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů za zúčtovací jednotku za poslední kalendářní rok, za který jsou dostupné, pokud byla poskytovateli služeb dodána tepelná energie ze soustav dálkového vytápění a pokud tyto informace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování.

Dále jsou zde informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v soustavě zásobování tepelnou energií, pokud dodavatel tepelné energie uvedl tyto informace ve vyúčtování. Nutné je také doložit popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně tepelné energie dodané poskytovateli služeb ze soustav dálkového vytápění a které se přímo vztahují k množství dodané tepelné energie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování.

V tomto roce zvažuje MMR úpravu stávající vyhlášky o rozúčtování, která by měla případně zohlednit spravedlivější systém rozúčtování tepla. Stoupající ceny energií ještě více zvýrazňují požadavky mnoha obyvatel bytových domů na přezkoumání současného systému rozúčtování tepla. Jednak z pohledu co nejspravedlivějšího rozdělování nákladů na teplo mezi jednotlivé jednotky v bytovém domě, ale také s cílem směřovat k motivaci uživatelů bytů k úsporám tepla. Přípravy na úpravu Vyhlášky 269/2015 Sb. vycházejí z analýzy, zkušeností ze zahraničí a komunikace s odborníky

Ministerstvo pro místní rozvoj si nechalo vypracovat analýzu možných dopadů změn vyhlášky. Dalším zdrojem informací jsou zkušenosti z praxe rozúčtovacích a správcovských firem. Záměrem zvažovaných úprav je, aby rozúčtování probíhalo transparentně a na základě jasně daných pravidel. Důležitou roli by při rozúčtování tepla měla hrát též energetická náročnost různých domů. Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech je složitou a komplexní problematikou, při které je nutné najít optimální formu celkové úpravy systému.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech by mělo zohledňovat i energetickou náročnost budov

Každý dům by měl mít zpracovaný energetický audit, se kterým by měl být seznámen jak správce, tak i společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo jiný vlastník bytového domu. Energetický audit poskytuje souhrnné informace o tepelných ztrátách budovy jako celku. Na základě těchto údajů by měl být nastaven poměr základní a spotřební složky. Cílem je najít vyvážené řešení v nastavení základní a spotřební složky a posoudit možnosti změn limitních hodnot.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay