23. července 2024

Téma: Dlužníci a pohledávky za nimi

Březnové téma zakončíme velmi aktuálním textem, který popisuje velký problém, jenž bohužel trápí nejedno SVJ.

Téma je samostatnou kapitolou i proto, že ve vztahu poskytovatele a příjemce služeb jde zpravidla vždy nejen o dluhy či pohledávky z nákladů na poskytované služby, nýbrž i o dluhy a pohledávky, které vyplývají z nájmu či příspěvku na správu domu a pozemku.

Podstatnými rysy jsou:

a)      zájem vlastníka bytového domu, nebo povinnost osoby odpovědné za správu domu a pozemku (v případě SVJ povinnost statutárního orgánu – výboru či předsedy), případně povinnost bytového družstva (představenstva či předsedy) sledovat průběžné úhrady předepsaných měsíčních předpisů plateb nájemného / příspěvků na správu domu a pozemku, měsíčních záloh na služby a nedoplatků vyplývajících z vyúčtování nákladů služeb za zúčtovací období,

b)      upomínání dlužníka v případě, že nejde k úhradě v řádném termínu (fakticky je třeba počítat s časovým prodlením, které je dáno zpožděním při zpracování pohybů na bankovním účtu, ale třeba i technikou platby, např. v případě využití SIPO = Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva),

c)      včasné řešení pohledávek za dlužníky, které jsou po splatnosti:

a.       řeší se upomínkou s upozorněním na případné podání žaloby na zaplacení pohledávky (tzv. „předžalobní upomínka“), tento krok již bývá často spojen s předáním vymáhání pohledávky poskytovatelem služeb právnímu zástupci, se kterým mohou být pro dlužníka spojeny další náklady nad rámec úroku z prodlení.

Pozor, neplést s osobním projednáním vzniklé pohledávky za příjemcem služeb vlastníkem domu nebo členem či členy statutárního orgánu SVJ či BD s dlužníkem. Takový krok je často velmi efektivní, nicméně v případném soudním sporu nemusí být dostatečně průkaznou upomínkou dlužné platby;

b.      dalším krokem je podání žaloby na zaplacení dlužné částky včetně jejího příslušenství, tj. především úroků z prodlení a nákladů právního zastoupení žalující strany a soudních výloh s podáním žaloby spojených.

Procesu se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, a to i z pohledu naplnění nejen věcných, ale i formálních náležitostí procesu vymáhání pohledávek, které v praxi mohou být a často i jsou hlavními námitkami dlužníka (nedoručení vyúčtování či upomínky, špatná adresa doručení, nesrozumitelnost sdělení, nesouhlasné údaje, apod.). Neshledá-li soud v uvedeném směru pochybení na straně žalující strany, je možné očekávat vysokou pravděpodobnost úspěchu žalující strany při soudním projednávání sporu.

Samostatnou kapitolou jsou důvody pro ukončení nájmu, v tomto případě tedy zejména z důvodu řádného neplněných povinností – prodlení s úhradami nájemného či příspěvku na správu domu a pozemku, záloh na služby či nedoplatků z vyúčtování nákladů služeb. Sluší se připomenout, že v tomto směru mají mezi bytovými korporacemi výhodnější postavení bytová družstva nad společenstvími vlastníků jednotek, neboť u člena bytového družstva je v případě vzniku pohledávky družstva za svým členem možnou sankcí také vyloučení z bytového družstva (k tomu viz § 734 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Zdroj:  Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay