22. července 2024

Téma: Dřevostavby

Navrhování dřevostaveb (IV)

Pro hladký a zdárný průběh stavby a její kvalitní dokončení je velmi důležitá funkce projektanta už v přípravě návrhu stavby. Projektant musí být tak odborně zdatný, aby byl schopen skloubit představy klienta a jeho finančními možnostmi a nabídl mu dům jeho představ za místně reálnou cenu.

Problém nastává tehdy, když projektant není schopen objektivně ocenit stavbu, a navíc hodnotí svoji práci tabulkově a snaží se klientovi vnutit co největší stavbu. Čím větší stavba, tím větší odměna za projektovou dokumentaci. To platí ve stavebnictví obecně.

U dřevostaveb však nastává další problém, a to skloubení vazeb jednotlivých vlastností stavby. U dřevostavby se mnohem markantněji projevuje působení jednotlivých vlastností konstrukcí a jejich ovlivňování se navzájem. S ohledem na opomíjení dřevostaveb v osnovách jak středních, tak vysokých odborných škol je jen málokterý projektant schopen posoudit specifika jednotlivých konstrukčních řešení a vlastní provedení detailů. Nutno však podotknout, že stav výuky na odborných školách se za posledních několik let podstatně zlepšuje a teoretická příprava jejich absolventů vykazuje zvyšující se úroveň.

Staticky pro kvalitní přenos zatížení a sil z něj vyplývajících potřebujeme co nejtužší spoj stěny v přízemí a stropu. Z důvodů ztužení konstrukce budeme hledat na oplášťování staticky určitou desku (nejvhodnější se jeví OSB).

Požární riziko: Použitý profil konstrukčního řeziva musí být takový, aby si i při působení požáru po normami stanovenou dobu udržel požadované statické vlastnosti. Tady zjišťujeme, že ztužující materiál musíme chránit proti účinkům požáru dalším deskovým materiálem, jako je sádrokartonová deska. Kombinaci OSB a sádrokartonu je možno nahradit sádrovláknitou deskou. Tady však hůř vychází enviromentální posouzení, zhoršuje se systém opracování a hygiena práce.

Energetická náročnost: Čím lepší budou požární a statické vlastnosti, tím více se nám zhoršují tepelně izolační vlastnosti a na ně navazující difúze par a kondenzace vlhkosti v konstrukci. Konstrukce zajištující mechanickou odolnost a stabilitu nesmí tvořit tepelné mosty. Zde je žádoucí, aby projektant byl nejen statikem, ale i stavebním fyzikem.

Zvuková izolace: Tuhé spojení jednotlivých konstrukcí zajistí na jedné straně stabilitu, na druhé straně propojí jednotlivě užívané prostory a vytvoří zvukový most. To už musíme řešit v další konstrukci, jako je skladba podlahy a její provedení, jako zvukově oddělené od nosné konstrukce, v případě potřeby doplnit samostatným podhledem.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay