30. května 2024

Téma: Fotovoltaiky. Hlavní domovní vedení, zásahy do budovy

Co všechno vyžaduje instalace fotovoltaiky, když dříve hodně populární solárně-termické systémy vyžadovaly propojení technické místnosti dvojicí trubek pro teplonosnou kapalinu? Takové vedení bylo výrazným zásahem do konstrukce budovy. U fotovoltaik je to mnohem jednodušší.

Fotovoltaický systém oproti tomu (v závislosti na výkonu) vyžaduje dvouvodičové vedení průřezu 6–16 mm2. Elektrické vedení je možno poměrně snadno realizovat i v již dokončené stavbě. Ideálním stavem je samozřejmě pokládka vedení (nebo alespoň kabelové trasy) již během výstavby budovy, ale protože fotovoltaiky jsou zatím spíše doménou již fungujících budov, je potřeba návrhu věnovat odpovídající pozornost. Vedení by mělo procházet společnými prostorami domu, aby bylo chráněné proti poškození. Ideální je vedení v chráničce pod omítkou, akceptovatelné je vedení v chráničce v rámci existující stoupačky elektro. Vedení po povrchu v běžných instalačních lištách se spíše nedoporučuje, a to z důvodů snadného poškození. Výhodnější je realizace vedení v trubkách.

Samostatnou kapitolou jsou svody mimo budovu, tedy většinou tzv. po fasádě. Zde je potřeba respektovat hořlavost případného zateplení budovy, a především velmi problematické zajištění odolnosti proti UV záření. Ideální stav je tedy umístění chráničky pod omítku. Vedení se doporučuje provádět spíše samostatnými vodiči s dvojitou izolací než v kabelech. Důvodem je menší riziko zkratu při poškození kabelu.

Pokud je stavba rozdělena na více požárních úseků, je nutno zajistit průstup vedení přes požárně dělicí stěnu pomocí certifikovaných požárních ucpávek. Samotné stoupací vedení by mělo být ve vhodných místech označeno tak, aby bylo patrné, že se jedná o stejnosměrné vedení od fotovoltaického zdroje. V případě použití systémů pro odpojení stoupacího vedení je potřeba vhodně volit jejich umístění s ohledem na častější revize. Pokud je vznesen požadavek na možnost vypnutí stoupacího vedení, lze tak učinit pomocí rozpojovacích bezpečnostních relé nebo pomocí tzv. optimizérů.

V obou případech jsou vypínací prvky montovány přímo do blízkosti fotovoltaických modulů. Dalším požadavkem na zásah do budovy může být posílení střídavého rozvodu budovy. Zde je technická náročnost menší, protože hlavní domovní vedení má být provedeno jako vyměnitelné bez stavebních zásahů.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay