22. července 2024

Téma: Fotovoltaiky. Provoz, revize, údržba

Naše dubnové téma věnované fotovoltaikám zakončíme kapitolou, která nás upozorní na to, jak s takovou domácí elektrárnou správně zacházet, aby nedošlo k jejímu poničení, ale také jak často je zapotřebí dělat její revizi.

Provoz fotovoltaik v podmínkách bytového domu znamená zřízení pozice technika, který bude mít na starosti jak vykazování vyrobené energie do systémů operátora trhu (OTE), tak pravidelnou kontrolu a drobnou údržbu systému. Z hlediska bezpečnosti je nutné každou instalaci nepřetržitě sledovat a v pravidelných intervalech vyhodnocovat její chování. Naštěstí má dnes každý výrobce nějaký monitorovací systém, který umožnuje přes cloudové služby vzdálený dohled nad elektrárnou a většinou i zavedení různých stupňů alarmu (SMS, e-mail). Odpovědnou osobou může být někdo z domu, službu lze také objednat u servisních firem. V případě servisu je samozřejmostí jistá paušální platba, často s pohyblivou složkou. Součástí servisu může být například prohlídka na začátku a konci sezóny, pravidelné očištění fotovoltaických modulů (je-li potřeba), zasílání měsíčních hlášení OTE, řešení poruch a havárií. Fotovoltaický systém je také nutné podrobovat pravidelné revizi, ostatně jako každé elektrozařízení v domě.

Termíny revizí stanoví projektant ve spolupráci s revizním technikem podle rizikovosti instalace. Většinou jsou lhůty tří až čtyřleté. Během revize by měla proběhnout vizuální kontrola modulů, proto je nutné již při stavbě počítat s přístupností instalace. Kontroluje se i jejich upevnění a stav spojů. Z měření revizní technik nejčastěji kontroluje izolační stav modulů a rozvodů, funkci chráničů a impedanci smyčky. U kovových konstrukcí by měla být provedena i kontrola uzemnění.

Pravidelná údržba zahrnuje čištění bodového znečištění modulů – zvláště v městském prostředí může být problém s trusem holubů. Dále se kontroluje vyvázání vodičů ke konstrukci a případně se nahradí poškozené pásky. U měniče je nutno pravidelně odstraňovat prach, který zhoršuje chlazení a případně provést výměny vadných ventilátorů. Pomocí termovizní kamery je pak doporučena pravidelná kontrola rozváděče, konektorů a fotovoltaických modulů.

Fotovoltaická elektrárna je spolehlivým zdrojem elektrické energie, pokud se o ni pravidelně staráme a jsme seznámeni s jejími vlastnostmi. V podmínkách České republiky je systém o výkonu 1 kW schopen dodat ročně zhruba 1 MWh elektrické energie. Většina výroby je situována do devíti teplejších měsíců v roce, a tak nesmíte být překvapeni zimním provozem. Při kvalitním provedení je to jeden z nejbezpečnějších zdrojů energie, bez nároků na palivo.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay