25. července 2024

Téma: Fotovoltaiky. Střídače a technické místnosti

Umístění technologie fotovoltaické elektrárny má sice svoji nejnápadnější část vně budovy, tedy na plášti či střeše, nicméně stejně důležitou částí je střídač, který zajišťuje převod stejnosměrného napětí FV modulů na napětí vhodné pro další spotřebu, tedy 230 V/50 Hz, u výkonů nad 3,6 kW pak 3 x 230 V/400 V, 50 Hz.

Typický fotovoltaický střídač má účinnost okolo 98 %, což znamená, že 2 % výkonu se ve střídači mění ve ztráty, tedy v teplo. Jen pro představu u 10 kW střídače to dělá 200 W tepelného výkonu. Toto teplo je potřeba od střídače odvést. I moderní střídače se často díky tomu neobejdou bez aktivního chlazení – ventilátorů.

Znamená to tedy, že fotovoltaický střídač může produkovat hluk a jeho umístění v rámci domu tak musí být voleno velmi citlivě. Vzniklé teplo je pak dále potřeba odvést i z technické místnosti ventilací nebo klimatizací. V zimním období je potřeba s ventilací zacházet opatrně, aby nedocházelo v technické místnosti ke kondenzaci vody. Samotná technická místnost musí být zabezpečena proti neoprávněnému přístupu, a tak odpadá i jinak zajímavý nápad vytápět střídačem společné prostory.

Z hlediska požární bezpečnosti většinou nejsou na umístění střídače kladeny zvláštní požadavky, nicméně je vhodné, aby se v místě nevyskytovaly hořlavé látky, místnost nesloužila jako sklad či kočárkárna. A pokud je to technicky možné, aby byla stavebně oddělena tak, aby bylo případné šíření požáru znesnadněno. V případě využití stávající kotelny, či výměníkové stanice, je potřeba pozorně vyhodnotit okolní teplotu, aby nebyla vyšší, než je maximum uvedené v technickém listu střídače. V blízkosti střídače je pak většinou umístěn i rozváděč. Pro jeho umístění platí obdobná omezení. Navíc je potřeba počítat s možností propojení datových vodičů pro vzdálený monitoring systému. U instalací na bytových domech se důrazně nedoporučuje využívat bezdrátové technologie pro přenos dat.

Většina střídačů má krytí proti vodě a prachu. Ty je tak možné umístit přímo na střechu. V tom případě je pak nutné zajistit stínění proti přímému slunci (většinou vyhoví severní strana strojovny výtahu) a okolí střídačů musí být nehořlavé a dobře přístupné. Výhodou umístění technologie na střechu budovy je absence stejnosměrného stoupacího vedení, nevýhodou je nutnost použití všech komponent s odpovídajícím krytím.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay