15. června 2024

Téma: Hodnocení výskytu plísní v prostředí

Povrchy ve vnitřním prostředí se nejčastěji vyšetřují stěry sterilními odběrovými tampóny, případně otiskem na speciální pevné agarové půdy.

Přítomnost plísní na venkovních fasádách se provádí otiskem (na agarové půdy nebo lepicí proužky), nebo seškrabem z povrchů.

Podstatou vyšetření je zjištění koncentrace a určení druhů plísní, které se provádí mikroskopicky. Pro hodnocení výsledků nejsou žádná kritéria a jejich interpretace závisí na zkušenostech laboratoře.

Při vyšetřování vzduchu se zachycují spory plísní aktivním nasáváním vzduchu, nebo se spory ze vzduchu nechají dopadat (sedimentovat) na živné médium. V obou případech vyrostou plísně pouze ze živých spor, případně z úlomků mycelia. Každou metodou i různými přístroji se získávají jiné výsledky.

Právě odlišnost výsledků získaných různými přístroji vede k tomu, že celosvětově nejsou stanoveny žádné závazné standardy, které by uváděly, kolik spor plísní ve zdravém vzduchu může být. Aktivní nasávání vzduchu používá i Pylová informační služba při sběru údajů o sporách plísní v ovzduší. Počítány jsou mrtvé i živé spory. I mrtvé spory plísní jsou alergenní.

Pro hodnocení koncentrace spor plísní v ovzduší se sleduje celkový počet zachycených živých plísní. Určení druhů plísní se provádí zejména v případech, kdy je podezření na onemocnění v souvislosti s pobytem v určitém prostředí. Zjišťuje se alergenní, patogenní a toxický potenciál zachycených plísní.

Hodnocení výskytu plísní v ovzduší v jiných zemích se liší podle použitých přístrojů a klimatických podmínek v jednotlivých zemích. V současné době jsou užívané standardy v jednotlivých zemích velmi odlišné (např. Finsko 100 plísní/m3, Nizozemsko 10 000 plísní/m3) a nejsou pro prostředí bytů a domů závazné.

Hodnocení výskytu plísní v ovzduší v České republice se provádí podle vyhlášky MZČR č. 6/2003 Sb. V § 5 je v této vyhlášce uvedeno, že nepřípustný je viditelný nárůst plísní na zdech a povrchu v  pobytových místnostech, a že požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za splněné, nepřekročí-li koncentrace hodnotu 500 plísní/m3. Tato vyhláška je závazná pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob. Tato vyhláška se nevztahuje na prostředí bytů a domů.

Koncentrace plísní v ovzduší do hodnoty 500 plísní/m3 je v našich klimatických podmínkách možné ve vnitřním prostředí bytů a domů dosáhnout řádným užíváním (větrání, vytápění) a úklidem.

Zdoj: ČKAIT

Foto: Pixabay