23. července 2024

Téma: Jaké mám povinnosti jako stavebník?

Nejprve je nutno si ujasnit pojem, koho rozumíme stavebníkem.

Stavební zákon (SZ) uvádí, že „stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“

Protože existují různé povolovací režimy, je stavebníkem i osoba, která stavbu provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora nebo veřejnoprávní smlouvy. Z dalších ustanovení SZ pak vyplývá, že stavebníkem rozumíme i osobu, která provádí stavební záměr, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stejně jako toho, kdo provádí stavbu bez příslušného povolení vyžadovaného zákonem.

Stavebník musí zajistit a také plnit spoustu úkolů a povinností, s čímž souvisí i jeho odpovědnost při neplnění požadovaného. V případě stavební nekázně se pak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle jeho závažnosti až do výše 2 000 000 Kč.

Povinnosti má stavebník uloženy jak při vlastní přípravě stavebního záměru, tak při jeho realizaci i při jeho dokončení. Ve všech fázích je kladen důraz zejména na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i na šetrnost k sousedství. Tato povinnost se týká nejen staveb a jejich změn, ale také terénních úprav a zařízení, které vyžadují povolení, stejně jako záměrů, které stavební povolení ani ohlášení nevyžadují. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinností stavebníka v dostatečném předstihu informovat osoby přímo dotčené prováděnými pracemi.

Jednou ze základních povinností stavebníka je zajistit předepsanou dokumentaci. Pokud je vyžadováno zpracování této dokumentace autorizovanou osobou, pak je rovněž věcí stavebníka toto zajistit. U staveb, které lze provádět svépomocí, je pak další povinností zajistit stavební dozor kvalifikovanou osobou. Jedná-li se však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. autorizovanou osobou.

Před započetím stavby musí stavebník, a to zejména u staveb prováděných svépomocí, zajistit soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musí stavebník oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor. Jakékoliv změny v těchto údajích okamžitě oznámit stavebnímu úřadu.

Před vlastním zahájením stavby je nutno umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

U staveb prováděných svépomocí je povinností stavebníka vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Stavebník má povinnost ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, stejně jako umožnit provedení této kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, je povinnost se jí i zúčastnit. Stavebník spolu se stavebním dozorem odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu, a jiných technických předpisů, stejně jako za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby je nutno okamžitě ohlásit stavebnímu úřadu. Tato povinnost se vztahuje i na stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení.

Pokud byl předepsán zkušební provoz, je nutno předem oznámit jeho zahájení stavebnímu úřadu.

U staveb, které čerpají finance z veřejného rozpočtu, musí stavebník zajistit technický dozor nad prováděním stavby, který musí provádět autorizovaná osoba. Pokud byla projektová dokumentace pro tuto stavbu zpracována autorizovanou osobou, zajistí stavebník také autorský dozor projektanta.

Pro užívání stavby má stavebník povinnost zajistit provedení a vyhodnocení všech zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy, tj. potřebné revizní zprávy, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti potrubí, zaměření stavby, geometrický plán atp.

Jak již výše uvedeno, neplnění všech stanovených povinností je sankcionováno, a je proto nezbytné všechno potřebné zajistit a zejména plnit, abychom se jakýmkoliv postihům vyhnuli.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay