30. května 2024

Téma: Klášterec nad Ohří úspěšně regeneruje sídliště už 13 let

Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.

Již od roku 2011 probíhá regenerace panelového sídliště, které má přízvisko Nové. Mnoholetá investiční akce je rozdělena do etap a každý rok se pokračuje tak, aby v nejbližší době bylo sídliště celkově opravené a mohlo se pokračovat v dalších částech města.

Co se v jednotlivých etapách povedlo realizovat?

V roce 2011 proběhla I. etapa regenerace sídliště, celkové náklady na rekonstrukci povrchů Okružní a Olšové ulice, včetně vybudování parkovacích míst, opravy komunikací a chodníků, dosáhly více než 7 milionů Kč.

V roce 2012 se v rámci regenerace sídliště město zaměřilo na další úsek „Nového“ sídliště s náklady téměř 7 milionů Kč. V dalších dvou letech proběhly III. a IV. etapa, během nichž se rozšířily parkovací plochy v Lípové, Příčné a Dlouhé ulici, obnovily se povrchy v Družstevní a Dlouhé ulici a upravil se prostor u výměníku mezi Lípovou a Olšovou ulicí. Součástí projektu byla i revitalizace zeleně, úprava hřiště v Družstevní ulici, osazení zpomalovacích pruhů v Dlouhé ulici a nové veřejné osvětlení. To vše s celkovými náklady 13 milionů Kč.

V roce 2015 začala V. etapa regenerace, která však byla díky objemu prací rozdělena do dvou let. Plynule navázala na předchozí etapy regenerací Příčné ulice, v Polní ulici bylo upraveno a rozšířeno parkování před obchodním domem Centrum. Chodník zde byl kompletně vybourán a výškově upraven tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod, ošetřila a upravila se stávající zeleň. U Základní školy Krátká bylo vybudováno nové parkoviště s kruhovou točnou u vchodu do školy pro snadnější odbavení aut, která přivážejí/odvážejí děti do/ze školy. V další části etapy se upravilo vyústění křižovatky ulic Žitná a Polní. „K úpravě této části jsme přistoupili jak z dopravně-bezpečnostního, tak i z urbanistického hlediska,“ vysvětluje starosta Drozd, „cílem je eliminace dvou křižovatek v těsné blízkosti.“ Část V. etapy se rovněž věnovala úpravě Krátké a Polní ulice, kde přibyly desítky parkovacích míst, obnovily se povrchy komunikací a chodníků a vznikly nové plochy zeleně. Investovalo se 20 milionů Kč. V loňském roce byla zahájena VI. etapa regenerace panelového sídliště, při které se město soustředilo na celkové řešení Žitné ulice, rekonstrukci povrchů včetně vzniku cyklopruhu, nová kontejnerová stání, lavičky a přibyla opět parkovací místa.

Každý vyjmenovaný rok město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 4 miliony Kč. Celkové náklady na regeneraci panelového sídliště zatím dosáhly výše 61,5 milionů Kč, z čehož 28 milionů Kč pokryly dotace. Opravilo se 56 tisíc m2 plochy. V letošním roce město chystá 2. část VI. etapy, ve které se budou komplexně řešit Luční, Ječná a Sportovní ulice, přibydou parkovací místa a opraví se komunikace a chodníky.

Na závěr nutno dodat, že město investovalo do regenerace sídliště již v předchozích letech, v letech 2005 až 2010 také pomocí dotačního titulu MMR ČR opravilo sídliště Panorama.

Zdroj: Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu, MěÚ Klášterec nad Ohří