29. května 2024

Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Chodbové komunikační prostory a dveřní otvory na veřejných plochách bytového domu musí respektovat zvýšené průchozí a manipulační prostory osob s kočárky, osob na vozíku či osob s francouzskými holemi.

Pro bezpečný pohyb všech uživatelů jsou důležité protiskluzové a bezpečné povrchy podlahovin. Pro snadnou orientaci osob slabozrakých je nutno dbát na barevné kontrasty dveřních otvorů a dalších vybavení komunikačních prostor. Neméně důležité je osvětlení všech komunikačních prostor.

Schodiště

V případě schodiště je potřeba věnovat pozornost vhodné šířce schodišťového ramene, aby zabezpečilo také přemísťování nadměrných předmětů. Pro snadný pohyb je důležité respektovat vhodné rozměrové parametry schodišťových stupňů – výška pro bezpečný nášlap, šířka stupně pro pohodlné došlápnutí a v neposlední řadě sklon schodišťového ramene pro snadný výstup a sestup osob s omezenou hybností. Osobám slabozrakým je nutné zabezpečit výrazné kontrastní značení prvního a posledního schodišťového stupně po celé jeho délce a šířce stupnice. Kontrastní značení podstupnice je nepřípustné, neboť slabozraké vede k špatné orientaci – kontrastní podstupnice je vnímána jako vodorovná plocha stupnice. Schodišťové rameno musí být po obou stranách vybaveno schodišťovými madly, která budou mít při nástupu a výstupu dostatečný přesah pro snadný pohyb špatně pohyblivých osob. Celý schodišťový prostor včetně výtahové kabiny je nutné řádně osvětlit. Nejmenší průchodná šířka schodišťového ramene je 1500 mm. Tento požadavek vyplývá z uživatelského hlediska (osoby s holemi, s malými dětmi do tří let, osob s nákupy apod.) a z požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (podle této vyhlášky musí schodiště umožnit přepravu předmětů rozměrů 1 950 x 1 950 x 800 mm) a z požadavků ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Pokud by schodiště vybíhalo do komunikačního prostoru, musí být zabezpečeno proti možnosti vstupu do prostoru s výškou nižší než 2,1 m.

Výtahy

Přístupné prostředí bytového domu je takové, kde je zajištěna dostupnost jednotlivých podlaží výtahem nebo jiným zdvižným prostředkem s dostatečnou velikostí, nezbytně nutným vybavením pro sebeobsluhu a dostatečnou volnou plochou pro manipulaci uživatelů při nástupu a výstupu z tohoto zařízení. Výtah musí spojovat jednotlivá podlaží v úrovni vstupů do bytů a v úrovni samotného vstupu do bytového domu. Minimální velikost kabiny výtahu je u novostavby 1,1 x 1,4 m, u změn dokončených staveb nejméně 1,0 x 1,25 m.  U takto velkých výtahů se předpokládá, že nástup i výstup bude z užší strany a pouze v jednom směru. V případě nutnosti vystoupení z kabiny výtahu s otočením o 90° se musí minimální velikost přizpůsobit nezbytné manipulační ploše, tedy minimálním rozměrům 1,5 x 1,5 m nebo optimálně velikosti 1,4 x 1,6 m. Ve výtahové kabině je nutné umístit nejméně na jedné stěně madlo, sklápěcí sedadlo, zrcadlo (pro sledování překážek při výstupu z kabiny) a ovládací panel.

Použití šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob na vozíku u stávajících objektů není pro veřejné užívání zcela vhodné. V případě jejího použití je nutné zachovat na schodišťovém rameni minimální průchodnou šířku 550 mm mezi plošinou v provozní poloze. Doporučená maximální velikost plošiny je 0,75 x 1,0 m.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Pixabay