22. července 2024

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Bytové domy – zateplení, renovace

V rámci oprav řady bytových domů bylo provedeno vnější zateplení obvodového pláště. Často byla při té příležitosti také měněna okna. V panelových domech byla oprava většinou spojena i s výměnou původních umakartových bytových jader (koupelna, WC) za zděnou technologii s keramickými obklady a dlažbami.

Dnešní článek se věnuje především tématu zateplení domu v rámci prováděných úprav, včetně aspektů, které je potřeba sledovat i v případě, že zateplení již bylo provedeno. Obecně platí, že jakmile je stavba zateplena, je třeba věnovat pozornost tzv. difúzi vodních par. Co to znamená? Je nutné se vyhnout stavu, kdy v obvodovém plášti kondenzuje voda (platí pro zimní období), která výrazně snižuje tepelně izolační vlastnosti, a může konstrukci poškodit v různém rozsahu, a to až s možností rizika havárie. Také je třeba, aby kvalita vzduchu v bytech byla co nejlepší (teplota, vlhkost, obsah kyslíku/kysličníku uhličitého).

Nevhodně provedené zateplení a nevhodné používání budovy (nedostatečné větrání, špatná údržba) může postupně vyústit ve stav, kdy obvodový plášť tepelně izoluje hůře než před opravou. Zhorší se kvalita vnitřního vzduchu a obecně vnitřního prostředí (vysoká vlhkost, rosení oken, plísně na vnitřním povrchu obvodových stěn, nejvíce v rozích, nedostatek kyslíku, a naopak vysoká koncentrace CO2), čímž hrozí riziko poruch, včetně možného uvolnění a zřícení vnějších vrstev obvodového pláště, takže může dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel domu.

Po již provedeném zateplení je vhodné zkontrolovat aktuální stav dané stavby. Kontrolu je dobré zadat dostatečně kompetentní osobě či firmě, která je buď sama, či ve spolupráci s jinými subjekty, schopna posoudit stávající stav, vyhodnotit případná rizika, navrhnout řešení v případě nutnosti a navrhnout konkrétní zásahy. Pro takovýto případ doporučujeme zjistit, jaký způsob zateplení byl navržen a jak byl následně reálně proveden s ohledem na podmínky a charakter dané stavby. Dále je třeba zjistit všechny související parametry a požadavky (vlastní technické řešení, požární požadavky, požadavky dané stavebním úřadem a souvisejícími právními předpisy). V rámci zateplení může rovněž docházet např. ke zvětšování okenních otvorů, případně zvětšení přitížení konstrukce střechy, což představuje zásah do nosných konstrukcí a statiky stavby vyžadující odborné posouzení a návrh.

Mezi návrhem a skutečným provedením může být i značný rozdíl, přičemž je často obtížné skutečné provedení následně kontrolovat. Zde může být dobrým zdrojem fotodokumentace, případně video dokumentace z provádění opravy. Důležité jsou především spodní hrana zateplení a její návaznost na sokl stavby, provedení kolem oken a provedení/ukončení ve vrchní hraně zateplení (štítová a okapní římsa u šikmých střech, atika u plochých střech).

Důležitým, možná zásadním, prvkem v rámci zateplení fasády jsou okna, vchodové dveře, obecně cokoli, co tvoří rozhraní mezi vnějším a vnitřním vytápěným prostorem. V případě oken a vchodových dveří je, kromě kvality a parametrů vlastního okna, důležité, jakým způsobem byla okna osazena do stavby, včetně napojení v rámci tzv. připojovací spáry. Velkou roli hraje i fakt, jak pak bylo na okno připojeno vlastní fasádní zateplení, včetně spodní, parapetní, a také vrchní, nadpražní části, ve které mohou být umístěny předokenní žaluzie, případně svinovací rolety.

Kromě oken a vchodových dveří mohou být v rámci fasádního pláště, vyjma žaluzií a rolet, také další prvky, jako jsou různé prostupy kabelů, balkony, stříšky apod. Oříškem při dodatečném zateplování fasád bývají lodžie, kde se střetávají často protichůdné požadavky na vlastní zateplení, provedení hydroizolací a zároveň v nejlepším případě nižší úroveň podlahy lodžie oproti místnosti, na niž navazuje. Budovy jsou zateplovány s cílem následně snížit náklady na jejich provoz, tedy ušetřit, nikoli prodělat v důsledku špatného návrhu a provedení.

Bylo-li v rámci oprav a zateplení provedeno také řízené větrání s rekuperací, pak i zde platí, že musí být správně navrženo, správně provedeno a je pak nezbytné ho také správně používat a dbát na včasnou a kvalitní údržbu. Součástí řízeného větrání jsou filtry vzduchu, které je třeba měnit v závislosti na jejich zanesení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay