15. června 2024

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Střechy

Stavba musí mít v první řadě v pořádku základy, protože i u staveb platí, že na špatných základech nemá v podstatě smysl nic dalšího stavět. Střecha je zásadní částí stavby, jejíž hlavní funkcí je chránit jak před deštěm, tak dalšími vlivy.

Klasické půdy oddělují vlastní krytinu od obytné části průchozím a dobře odvětrávatelným prostorem. Jak krytina, tak konstrukce krovu jsou celkem snadno kontrolovatelné. V případě opravy není nutné příliš zasahovat do vlastního provozu domu. Tyto půdy se ale vyskytují stále méně často. Střešní krytina se proto stává součástí konstrukce/skladby, na jejíž druhé straně je obytný prostor. Konstrukcí prostupují další prvky – komínové těleso, odvětrání kanalizace, výdechy vzduchotechniky, střešní okna, kotvení komínových lávek, kotvicí zařízení a prvky nutné k ochraně proti pádu při údržbě apod. Obecně platí, že jakýkoli, tedy i na počátku správně provedený, prostup střechou je rizikový.

Podobně jako prostupy se z hlediska rizikovosti chovají různé stavební detaily. Voda je, odlehčeně řečeno, velice zvědavá a škodolibá. Vždy se nejvíce tlačí tam, kde se to nejméně hodí, ale zároveň je jí k tomu poskytnuta příležitost. Ve spojení s UV zářením pak má schopnost měnit vlastnosti materiálů v čase. Tím dochází k ubývání až zániku jejich funkčnosti. I během relativně krátké doby tím pádem může být spuštěna řetězová reakce ústící ve vážné problémy.

Střecha je součástí obvodové obálky. I zde se setkáváme s jevem difúze, možné kondenzace, a dalších škod. Mokré skvrny na stropě nebo šikminách stěn v interiéru však nemusí nutně znamenat, že do střechy zatéká. Při posouzení aktuálního stavu konkrétní střechy, tedy už vlastně střešního souvrství, je třeba sledovat kromě vlastní skladby použité materiály a provedení skladby. Dále cestu, kudy teče voda, zda může ze střechy odtékat a naopak, zda nemůže téct tam, kam nemá.

Je potřeba kontrolovat i stav vlastní krytiny a dále vše, co jí prostupuje, a všechno, s čím se voda potkává a kudy by mohla zatékat. V neposlední řadě je nutné sledovat i odtoková místa vody, tedy žlaby, v případě plochých střech pak vpusti nebo chrliče, svody, a to až mimo stavbu, tedy do dešťové kanalizace, jímek apod. Při stoku odnáší voda listí, prach a různé nečistoty, které mohou odtokové systémy zcela ucpat a vyřadit z provozu. Pro stav střechy je také důležitý stav komínů a bezpečný přístup k nim.

Velice citlivým prvkem šikmých střech jsou střešní okna, která mohou být zdrojem zatékání zvenčí a v zimním období rosení zevnitř. Další součástí střech s přímou návazností na krytinu jsou systémy hromosvodů, včetně jejich kotvení. Ploché, a tedy snadno přístupné a snadno průchozí, střechy svádí často k různým, a to především uživatelským aktivitám, jako jsou např. terasy. Toto nelze doporučit. Může tím dojít k porušení nebo poškození vlastní krytiny. Je-li navíc skryta pod dalšími souvrstvími (zatravnění, terasy, dlažby), je velice obtížné poruchu detekovat. Mezi příčinou „nahoře“ a projevem „dole“ může být i značná vzdálenost.

Střechy obecně, a ploché střechy zvláště, se stále ve větší míře stávají také plochou pro umisťování různých prvků, které s původní funkcí střechy nemají žádnou souvislost (solární panely, antény, výdechy vzduchotechniky apod.), ale vyžadují údržbu. To znamená pohyb a činnost osob.

Střechy rozhodně vyžadují pravidelnou kontrolu, především preventivního charakteru. V případě, že už došlo k nějaké poruše, je důležité její co nejrychlejší odstranění a oprava. Odkládání či zanedbání kontrol nebo údržby může mít velice nepříjemné a nákladné důsledky. Protože poruchy střešního pláště často nejsou viditelné pouhým okem, a některé se možná ještě neprojevily, je vhodné před uzavřením kupní smlouvy trvat na podrobné kontrole střechy.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay