21. dubna 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Co jsou přístupové komunikace a nástupní plochy

Přístupovou komunikací označujeme komunikaci, která má zajistit příjezd jednotky požární ochrany do takové vzdálenosti k budově, aby byl umožněn požární zásah jednotkou požární ochrany, včetně případné záchrany a evakuace osob. Příjezd jednotek požární ochrany je vždy uvažován do místa, odkud je předpokládáno vedení požárního zásahu. V některých případech je za toto místo technicky možné považovat jakýkoli vstup do budovy, jindy je nutné specifikovat konkrétní vchod nebo místo, protože je na něj s ohledem na stavební řešení a parametry budovy navázán další postup jednotek požární ochrany. Takový vchod nebo místo potom představuje začátek „zásahové cesty“.

Komunikaci je nutné zajistit proti možnému blokování parkujícími vozidly. V případě dvou jízdních pruhů je tento požadavek k zákazu parkování vztažen alespoň k jednomu jízdnímu směru. Na přístupové komunikace jsou dále kladeny požadavky související s ustavením techniky jednotek požární ochrany, zejména ve vazbě na:

Zásobování požární vodou

Je totiž více než žádoucí, aby byl v místě, kde bude ustaveno vozidlo požární ochrany a bude napojeno na zdroj požární vody pro hašení (nejčastěji nadzemní a podzemní hydranty), zachován dostatečný prostor pro objíždění techniky. To v případě jednopruhové komunikace znamená rozšíření vozovky.

Ustavení výškové techniky

V případech, kde není možné vést požární zásah dostatečně efektivně pouze vnitřkem budovy, případně lze očekávat problémy s možností záchrany a evakuace vnitřní zásahovou cestou (požárem odříznutá vnitřní komunikace), je nutné využít výškovou techniku (automobilové požární žebříky a plošiny).

Požadavky na bezpečné ustavení výškové techniky se liší od požadavků standardního vybavení jednotky požární ochrany, zejména s ohledem na potřebu větší plochy pro zajištění stabilizace v případě vysunutí opěrných bodů pro využití žebříkové sady. Vzniká tak požadavek na vytvoření manipulačního prostoru (plochy) v předem definovaných místech u budovy – nástupní plochy.

Nástupní plochy jsou prostory sloužící k ustavení odpovídající techniky pro vedení požárního zásahu vnější stranou budovy. Jejich počet souvisí s navrženým řešením podle konkrétní stavby, přičemž je zde nutná komunikace s konkrétním Hasičským záchranným sborem (HZS) kraje, případně územním odborem daného HZS kraje. Nástupní plocha může představovat jedinou manipulační plochu, která se nachází u dané budovy a předpokládá se, že bude také využívána k účelům mimo požární zásah (otáčení vozidel komunálních služeb aj.). Je však nutné zajistit, aby toto využití nepředstavovalo statickou situaci – parkování vozidel. Využití nástupních ploch, zejména v případě několika ploch, je podmíněno přístupovou komunikací k nim. Proto je vždy dán požadavek, aby nástupní plochy navazovaly na přístupové komunikace.

Požadavky na vybavení stavby přístupovými komunikacemi a nástupními plochami jsou všeobecně definovány normativními požadavky a jsou pro jednotlivé stavby upřesňovány specifickými požadavky podle technických parametrů stavby, způsobu využití a v závislosti na míře požárního rizika, ovlivněného výskytem požárně bezpečnostních zařízení (samočinné stabilní hasicí zařízení – sprinklery). Takové zařízení má vliv na parametry požáru, což se odrazí v potřebách a možnostech jednotek požární ochrany při požárním zásahu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay