25. května 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Instalace fotovoltaických systémů s výkonem do 50 kWp na střechy rodinných, bytových domů apod. z pohledu požární bezpečnosti

V první polovině letošního roku došlo ke změně právních předpisů, které nyní umožňují instalaci fotovoltaických elektráren do výkonu 50 kWp na střechy budov bez nutnosti jednání se stavebním úřadem (řešení stavebního povolení, ohlášení stavby apod.). Tuto možnost lze využít v případech, kdy jsou splněny všechny podmínky stavebního zákona, a to pokud: instalace zařízení fotovoltaických elektráren nevyžaduje zásah do nosných stavebních konstrukcí; instalací zařízení fotovoltaických elektráren se nemění způsob užívání stavby; instalace zařízení fotovoltaických elektráren nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí; při instalaci zařízení fotovoltaických elektráren jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti. V tomto článku si probereme všechny případy.

Instalace zařízení fotovoltaických elektráren nevyžaduje zásah do nosných stavebních konstrukcí

Přesto, že instalace fotovoltaického systému nemusí vyžadovat zásah do nosných konstrukcí ve smyslu budování nových, nebo bourání stávajících nosných konstrukcí, instalace systému na střechu budovy znamená zvýšení hmotnosti střechy, a tím zvětšení zátěže na konstrukci střechy a na nosnou konstrukci budovy. Proto je vhodné nechat instalaci fotovoltaického systému posoudit odborníkem, tedy autorizovanou osobou ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb.

Instalací zařízení fotovoltaických elektráren se nemění způsob užívání stavby

Instalace jednotlivých komponentů fotovoltaického systému nesmí vyvolat změnu užívání. V praxi to ve většině případů znamená instalaci fotovoltaických komponent mimo budovu, popř. do prostor, kde jsou již podobné technologie instalovány (např. fotovoltaické panely na střeše, měniče ve stávající rozvodně nebo venku na střeše či obvodovém plášti). V případě, že technologii fotovoltaiky umístíme do prostoru garáže, kolárny apod., jedná se o změnu užívání daného prostoru a je nutné o informovat stavební úřad – jedná se o změnu užívání. V tomto případě spadá instalace do stavebního řízení podle stavebního zákona.

Aby se předešlo případným problémům doporučujeme instalaci fotovoltaického systému a nutné zásahy do stavby samotné nechat posoudit autorizovanou osobou v oboru Pozemní stavby, popř. konzultovat řešení s příslušným stavebním úřadem.

Instalace zařízení fotovoltaických elektráren nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí

Posouzeni vlivů na životní prostředí řeší zákon, podle kterého musí být vlivy na životní prostředí posouzeny, popř. musí být provedeno zjišťovací řízení, zejména u zařízení k výrobě elektrické energie s výkonem větším než 50 MW, nebo pokud se zařízení instaluje v oblastech podléhajících ochraně přírody.

Při instalaci zařízení fotovoltaických elektráren jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti

Podmínky požární bezpečnosti a bezpečná instalace je definována vyhláškou o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Splnění podmínek vyhlášky musí být deklarováno v projektové dokumentaci instalovaného fotovoltaického systému.

Jaké jsou podmínky bezpečné instalace?

  1. Na střechu budovy jsou instalovány fotovoltaické panely tvořené nehořlavou konstrukcí, přičemž i tento panel musí být dále umístěn na nehořlavých konstrukcích. V konstrukci panelu jsou přípustné pouze hořlavé stínicí fólie tloušťky max. 1 mm a hořlavé izolační hmoty (např. gumová těsnění pro uchycení skleněné nosné desky k hliníkovému rámu).
  2. Fotovoltaický systém musí být navržen a proveden tak, aby bylo umožněno odpojení fotovoltaického systému od elektrické instalace budovy a distribuční sítě (vypnutí střídavé části systému AC). Dále musí být v případě odpojení systému zajištěno bezpečné napětí ve stejnosměrné části (DC) systému FVE. Bezpečné napětí podle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto autora vyhlášky, znamená ve stejnosměrné části zajištění napětí maximálně 120 V DC. Vypnutí a odpojení výrobny elektřiny od elektrické instalace musí být zajištěno prostřednictvím vypínacího prvku, který musí být umístěn na přístupném místě, označen a musí být zabráněno jeho volnému užití.
  3. Fotovoltaické systémy musí být instalovány na konstrukcích nehořlavých střešních nebo obvodových plášťů (např. střešní krytina keramická, plechová, z kameniva; např. zděný obvodový plášť zateplený minerální izolací a nehořlavou povrchovou úpravou). Alternativou je instalace zařízení na nehořlavých podložkách (např. plechové vany) přesahující půdorys zařízení minimálně o 500 mm.
  4. Kabelové rozvody fotovoltaických systémů procházející obvodovými, nebo střešními plášti musí být požárně utěsněny.

Vyhodnocení jednotlivých požadavků požární bezpečnosti musí být součástí projektové dokumentace instalovaného fotovoltaického systému. V případě nejasností při zpracování návrhu, je vhodné se obrátit na autorizované osoby ČKAIT v oboru Požární bezpečnost staveb, které jsou schopny bezpečnou instalaci posoudit.

V případě splnění všech výše uvedených podmínek tedy nemusí být při instalaci fotovoltaického systému informován stavební úřad a nemusí být zpracovávána dokumentace podle stavebního zákona. Ovšem musí být zpracována minimálně dokumentace elektrické instalace.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay