22. července 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Provozování komínu jako součásti spotřebiče na dřevo – kamen

Komín je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy, na kterou je napojený spotřebič. Komínový průduch s průduchem kouřovodu, sopouchem a eventuálně průduchem komínového nástavce tvoří tzv. spalinovou cestu. V technicky odůvodněných případech je spalinová cesta tvořena i pouze vývodem spalin do volného ovzduší. Na konstrukční díl komína, který nazýváme sopouch, je připojen přes kouřovod vlastní spotřebič. Spotřebič paliv nemůže správně fungovat bez trvalého zajištění dostatečného přívodu vzduchu pro spalování, a také bez vhodného a optimálně suchého palivového dřeva. Komín, kouřovod, spotřebič paliv, přívod vzduchu, způsob topení a údržba celého systému vytápění by měly být vždy funkčně sestaveny a správně provozovány.

Investor by měl nejen vybrat dobrý spotřebič, ale také je žádoucí dopředu naplánovat i vhodné a bezpečné místo na uskladnění paliva – dřeva pro topení, a domluvit se, kdo bude spotřebič primárně obsluhovat a kdy a jak se bude čistit komín i spotřebič (termíny min. kontrol, prohlídek a čištění určují právní předpisy). Navrhování spotřebiče by mělo vždy začínat znalostí tepelné ztráty místnosti nebo souboru místností, kde bude spotřebič provozován v kW. Návrh spotřebiče na pevné palivo s teplovodním výměníkem by měla provést autorizovaná osoba, která stanoví pro danou stavbu i objem nádrže na topnou vodu. Při distribuci tepla ve stavbě (kotel pro ústřední vytápění, krbová vložka nebo kamna s teplovodním výměníkem) je návrh nutností.

Často opomíjeným tématem při návrhu spalinové cesty je přívod vzduchu. Vzduch určený pro spalování se do místnosti přivádí samostatným vedením z venkovních prostor. V návodu k použití spotřebiče výrobce uvádí, jaký průměr a délka vedení pro externí vzduch jsou vhodné pro daný spotřebič s daným výkonem. Výrobce spotřebiče také v návodu uvádí, jaký minimální komínový tah je nutný pro jeho správnou funkci. Návrh celého systému je nutné svěřit odborníkům – autorizovaným osobám ČKAIT, kteří navrhnou optimální řešení s ohledem na řešení stavební fyziky (např. na těsnost obálky, tepelné ztráty apod.), požární bezpečnosti, statiky, vnitřního prostředí, bezpečnosti při užívání, vlastní provoz apod. Součástí návrhu jsou i potřebné výpočty a výkresy. Návrh je vhodné konzultovat rovněž s místním kominíkem, revizním technikem nebo kamnářem, který uvede spotřebič do provozu podle platných právních předpisů, přičemž bude následně provádět revize a údržbu (čištění, kontrolu a odstraňování závad). Seznam členů cechu kominíků nebo cechu kamnářů a jejich kontaktů je na webových stránkách Společenstva kominíků ČR. Oba cechy disponují odborně způsobilými osobami, které zajišťují úkony provozu (kominík, kamnář), uvedení do provozu (revizní technici) až po soudní znalce (autorizovaná osoba + revizní technik).

Kvalitní návrh vytápění je nejlepší prevence toho, že při provozu spotřebiče nebude docházet k dehtování komínu, a také slouží jako podklad pro výběr vhodného zhotovitele nebo dodavatele. K zadehtování komínu a kouřovodu dochází vždy při regulaci výkonu pouze přiložením maximální dávkou paliva a následně zásadním omezením přívodu vzduchu pro spalování, aby si takto provozovatel rozložil výrobu tepla při spalování na co nejdelší čas. Typicky se jedná o noční topení k prodloužení doby přiložení další dávky paliva.

Jako podklad pro rozhodnutí, jaký spotřebič pořídit, a jak se jej následně správně provozovat najdete na stránkách VŠB – Technické univerzity Ostrava: https://ceet.vsb.cz/vec/cs/smokeman-zasahuje/smokemanovo-desatero/.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay