21. dubna 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Specifikace přístupových komunikací a nástupních ploch

V předchozím článku jsou uvedeny základní požadavky a logika pohledu na využití přístupových komunikací a nástupních ploch. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v Českých technických normách, a to v Požární bezpečnosti staveb – Nevýrobní objekty. 

Specifikace požadavků na přístupové komunikace spočívá zejména ve stanovení vzdálenosti přístupové komunikace od vstupu do budovy (20, případně 10 m); minimální šířky komunikace (min 3,0 m pro jízdní pruh); počtu přístupových komunikací; návaznosti přístupových komunikací na nástupní plochy, případně na místa určená jinými právními požadavky. Dále je nutné zajistit minimální průjezdný profil pro vozidla jednotek požární ochrany přes vjezdy, průjezdy apod. o šířce 3,5 m a výšce 4,1 m.

Specifikace požadavků na nástupní plochy spočívá zejména ve stanovení parametru šířky (min 4,0 m); parametru únosnosti nástupní plochy vzhledem k zatížení vozidly (min 100 kN na nápravu); parametrů pro odvodnění (sklon max. 8 % v podélném směru, 4 % ve druhém směru); situování nástupní plochy kolmo nebo podél budovy tak, aby umožňovala v každém podlaží a požárním úseku zásah výškovou technikou definovaným otvorem min 0,8 x 1,5 m.

Vedle výše uvedených požadavků normy uvádějí, kdy je možné od přístupových komunikací a nástupních ploch upustit. Od přístupových komunikací lze upustit, pokud by si zřízení komunikací vyžádalo neúměrně vysoké náklady (např. více než 50 % přímých a následných škod po požáru); pokud se jedná o osamoceně stojící budovu v těžko přístupném odlehlém prostředí, kde nelze předpokládat včasný dojezd jednotek požární ochrany. Tento případ je vhodné konzultovat s příslušným HZS kraje s ohledem na plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany.

Od nástupních ploch lze upustit, pokud je budova vybavena „vnitřními zásahovými cestami“ (ty jsou jasně definovány jako chráněné únikové cesty odpovídajícího typu (A, B, C), včetně navazujících komunikací, a nelze je zaměnit s běžnou vnitřní komunikací); výška budovy je max. 12 m, i když nemá vnitřní zásahové cesty; pokud se jedná o budovu, kde všechny požární úseky jsou bez požárního rizika; nebo má budova výšku nad 12 m s odpovídajícím samočinným stabilním hasicím zařízením, případně doplňkovým sprinklerovým hasicím zařízením definovaným podle Českých technických norem 73 0810; a dále u budov, kde nelze vést požární zásah vnější stranou.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay