22. července 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Úpravy panelových bytů

Obyvatelé bytových domů v panelové zástavbě často řeší požadavky na zlepšení komfortu bydlení. Velmi často se majitelé a uživatelé bytů rozhodnou provést obnovu jádra, popřípadě uzavření lodžií a balkónů. V tomto případě je však dobré zhodnotit, jakým způsobem a jakými technickými postupy bude obnova provedena. I když z hlediska stavebního práva se jedná o změnu, která často nepodléhá stavebnímu řízení, nelze opomenout některé důležité podmínky z hlediska požární bezpečnosti.

Ty jsou uvedeny v příloze A technické normy ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Uvedené požadavky jsou platné pro změny staveb bytových domů na keramické nebo silikátové bázi, které jsou provedeny podle typových podkladů. Mezi tyto základní požadavky z hlediska požární bezpečnosti patří podmínky vztahující se k bytovým jádrům a instalačním šachtám. V rámci instalační šachty je vyžadováno vytvoření tzv. požárního úseku. V případě, že tato šachta netvoří samostatný požární úsek, nebo jej nelze vytvořit, musí se v úrovni každého stropu předělit stavební konstrukcí s požární odolností min. EI 30 DP1 (konstrukce odolávající požáru po dobu minimálně třiceti minut, tato konstrukce musí být nehořlavá). Veškeré prostupy konstrukcí musí být dotěsněny tak, aby nemohlo dojít k šíření případného požáru mezi jednotlivými byty. Těsnění konstrukcí se provádí přesně specifikovaným postupem stanoveným v technické normě. Dále je požadavek na osazení požárních klapek u prostupujícího vzduchotechnického zařízení s plochou větší než 40 000 mm2.

Pokud jsou v rámci obnovy v bytě měněny vstupní dveře, nelze je vyměnit za jakýkoliv typ. Musí to být vždy dveře protipožární s požární odolností minimálně EI 30 DP3 a musí být vždy označeny daným typem pomocí štítku. Každé protipožární dveře dodávané na trh mají v průvodní dokumentaci typový list s uvedením splnění tohoto požadavku.

I v případě uzavření lodžií a balkónů je nutné se řídit požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Podle požadavků normy ČSN 73 0834:2011 je stanoveno, že i zde musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé stavební výrobky nezvyšující intenzitu případného požáru). Dané řešení je vyhovující pro zamezení šíření požáru mezi jednotlivými byty.

V rámci obnovy jsou často prováděny zateplovací práce uvnitř bytových domů, zejména společných prostor, chodeb a suterénů. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba upozornit opět na požadavky provedení zateplení a jeho materiálové složení, kdy je podle technických požadavků nutné použití materiálů, které při požáru neodpadávají a neodkapávají. To lze splnit použitím certifikovaného systému z izolace tvořené minerální vatou.

Vzhledem k nutnosti komplexního řešení daných prací v rámci požární bezpečnosti doporučujeme práce řešit s odborníky na požární bezpečnost staveb, zejména autorizovanými osobami v oboru požární bezpečnost staveb – členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Při nedodržení podmínek požární bezpečnosti totiž může být ohrožen nejen vlastník nebo uživatel dané bytové jednotky, kde se obnova provádí, ale i další obyvatelé bytového domu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay