19. května 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Obecné požadavky na přístupnost

Nový stavební zákon ruší speciální vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to s účinností od 1. července 2024. Nově je přístupnost staveb integrální součástí požadavků na výstavbu a není řešena samostatnou prováděcí vyhláškou stavebního zákona, jak byla dosavadní praxe.

Tuto dosavadní prováděcí vyhlášku k současnému stavebnímu zákonu lze aplikovat v souladu novým stavebním zákonem do vydání nových prováděcích předpisů, nejpozději však do 1. července 2027. V současnosti je připravena nová prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, a to vyhláška o požadavcích na výstavbu, která je v tuto chvíli po meziresortním připomínkovém řízení.

Jak již bylo zmíněno, samostatná bezbariérová vyhláška bude zrušena a přístupnost bude integrována do nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Záměrem této změny je ukázat a zejména zdůraznit, že přístupnost není pouze vedlejší doplněk, ale že přístupnost je komplexně začleněna mezi požadavky na stavby.

Cílem zcela nového konceptu je důslednější aplikace ustanovení v otázce přístupnosti. Paragrafové znění připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu stanoví větší rozsah přístupnosti oproti současnému znění stávající vyhlášky. Místo odkazů do příloh bude v nové vyhlášce stanovena povinnost plnění požadavků na přístupnost, a to tak, aby stavba podle druhu a účelu byla navržena a provedena tak, aby splnila požadavky na přístupnost podle normy. Touto normou se stane zcela nová ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, která je v současné době rovněž v přípravě. Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví rozsah přístupnosti, kdežto nová česká technická norma bude obsahovat požadavky už na vlastní technické řešení. Tento postup byl zvolen zejména z důvodů, že normy ze své podstaty mohou obsahovat daleko větší míru podrobností a zejména mohou obsahovat tolik žádaná grafická schémata vzorových řešení.

Nová norma bude vycházet z evropské normy ČSN EN 17210 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí a doprovodných dokumentů (technické zprávy TNI CEN TR 17621 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Technické prováděcí požadavky a specifikace a TNI CEN TR 17622 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Posouzení shody) a bude cíleně sloužit k aplikaci vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay