20. května 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Přístupnost a bydlení ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

Nová prováděcí vyhláška o požadavcích na výstavbu ke stavebnímu zákonu stanoví nové termíny, pojmy a požadavky také ve vazbě na bydlení. Ve stávající vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly stanoveny požadavky na upravitelné byty a byty zvláštního určení. Tato terminologie se v novém pojetí obsahově mění.

V základních pojmech nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu je nově definován byt s univerzálním standardem. Jedná se o byt, jehož uspořádání zohledňuje potřeby osob používajících pomůcky k chůzi, ve kterém univerzální standard splňují všechny místnosti. Byt s univerzálním standardem musí splnit manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru minimálně 1,2 m ve všech místnostech.

Ve vyhlášce se také nově naplňuje termín byt zvláštního určení. V obecné rovině platí, že byt zvláštního určení je zakotven v občanském zákoníku. V rámci stavebního práva je tento pojem již zaveden v novém stavebním zákoně, podle kterého se rozumí bytem zvláštního určení byt upravený k bydlení osob s těžkým pohybovým postižením nebo osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhláška potom definuje druhy bytů zvláštního určení, a to pro osoby s těžkým:

  1. pohybovým postižením v bezbariérovém standardu, jehož dispozice a uspořádání zohledňuje potřeby osob na vozíku, ve kterém bezbariérový standard splňují všechny místnosti, které musí mít manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru minimálně 1,5 m;
  2. pohybovým postižením ve specifickém standardu, jehož dispozice a uspořádání zohledňuje potřeby osob na lehátku nebo vozíku s využitím zdvihacího zařízení a celodenní péče asistenta, ve kterém specifický standard splňuje minimálně jedna obytná místnost a koupelna, v kterých musí být zajištěn manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru minimálně 1,8 m
  3. zrakovým postižením, jehož dispozice a uspořádání zohledňuje potřeby osob nevidomých a měla by mít pravoúhlé uspořádání.

Pokud stavba pro bydlení bude obsahovat byt zvláštního určení, musí být společné prostory a domovní vybavení ve vazbě na druh bytu zvláštního určení navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadavky na přístupnost podle nové normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

Zcela nově je v zájmu přístupnosti řešen požadavek na zřizování výtahů v bytových domech. Výtah musí být zřízen u stavby bytového domu a stavby ubytovacího zařízení se vstupy do bytů nebo ubytovacích jednotek v úrovni čtvrtého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni. V případě změn staveb se postupuje podle ustanovení § 137 odst. 4 nového stavebního zákona, tj. pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem vylučují, požadavek na zřízení výtahu se neuplatní. Oproti stávající vyhlášce o technických požadavcích na stavby, kdy byla povinnost zřízení výtahu u stavby bytového domu se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni, je požadavek přísnější a snížil úroveň z pátého na čtvrté podlaží bez nutnosti zřizování výtahů.

Výtah v bytovém domě musí zajistit přístupnost do všech jeho společných prostor. V bytovém domě bez výtahu musí být zajištěna přístupnost minimálně jednoho podlaží, které slouží převážně pro bydlení, tzn. toho podlaží, kde se nacházejí byty.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay