29. května 2024

Téma: Modernizace koupelen a kuchyní v bytech

Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek. 

U kuchyní je potřeba počítat s tím, že při přípravě jídel dochází k vývoji vodní páry v množství dosahujícím hodnot, které převyšuji 500 g/hod. Neprovedený průzkum, nedostatečné posouzení obvodového pláště budovy i chybný návrh mohou mít za následek rozvoj vlhkostních poruch v bytě, včetně výskytu kolonie plísní. S plísněmi se setkáváme v místech tepelných mostů (např. u nadokenních překladů, u ostění oken, v nároží budov) a všude tam, kde snížená či chybějící tepelná izolace způsobuje pokles vnitřní povrchové teploty konstrukce pod hodnotu teploty rosného bodu vzduchu uvnitř místnosti, a na povrchu konstrukce tím dochází ke kondenzaci vodních par. Při stavebních úpravách v bytech bychom proto měli zajistit i vhodné větrání.

Rozdělení kuchyní podle funkce

Doporučené nejmenší plochy kuchyní:

a) Pracovní kuchyně: samostatná místnost určená pouze k vaření, pečení a přípravě jídel, včetně doprovodných funkcí. Nejmenší plocha kuchyně je v závislosti na velikosti bytu 5–8 m2 (8–10 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

b) Kuchyně se stolováním: pracovní kuchyně rozšířená o prostor nutný pro příležitostné stolování části členů domácnosti. Nejmenší plocha kuchyně je v závislosti na velikosti bytu 6–14 m2 (15–17 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

c) Obytná kuchyně nahrazující obývací pokoj: rozšířená o prostor potřebný pro plnění některých dalších funkcí. Nejmenší plocha kuchyně je 16–22 m2 (18–24 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

d) Obytná kuchyně s 1 lůžkem nahrazující obývací pokoj: nejmenší plocha kuchyně je 16–24 m2 (u bytů s jednou obytnou místností).

Obecné zásady pro navrhování kuchyní dále uvádějí, že před kuchyňskou linkou musí být volný prostor, který se u jednořadového uspořádání kuchyňského zařízení navrhuje v min. šířce 1,10 m, a při dvouřadém uspořádání kuchyně nejméně 1,00 m.

Světlá výška v kuchyni se navrhuje nejméně 2,60 m a bývá totožná s výškou ostatních obytných a pobytových místností. Místnosti v podkroví se zkosenými stropy musí mít min. světlou výšku 2,30 m, přičemž v místnostech se zkosenými stropy musí být výška 2,30 m nejméně nad polovinou podlahové plochy. V rodinném domě musí být světlá výška obytných místností (vyjma podkroví) min. 2,50 m.

Koupelny a prostory pro osobní hygienu

V každém bytě musí být alespoň jedna záchodová mísa a jedna koupelna. Prostory pro osobní hygienu musí umožňovat bezpečné používání instalovaných zařizovacích předmětů, které slouží k mytí, koupání, sprchování a uspokojování ostatních potřeb osobní hygieny všech členů domácnosti. Minimální půdorysné rozměry záchodu a koupelny jsou uvedeny v normě ČSN 73 4301 Obytné budovy.

Při provádění stavebních úprav a při osazování zařizovacích předmětů v koupelně by měly být dodrženy normové požadavky, a to včetně dodržení odstupových vzdáleností mezi zařizovacími předměty, nově vytyčenými příčkami a mezi jednotlivými zařizovacími předměty navzájem. Na WC jde o správné umístění záchodové mísy a umývátka, aby nedocházelo ke kolizi s dveřním křídlem při otevírání dveří do místnosti, a byl zajištěn bezpečný přístup k záchodové míse. Dodržování tohoto požadavku je zvláště důležité u modernizace bytových jader panelových domů, v nichž byla v minulosti instalována sektorová bytová jádra minimálních rozměrů. Světlá výška prostoru pro osobní hygienu nebo prostor pro umístění záchodové mísy má být shodná se světlou výškou obytných místností v témže podlaží, nejméně však 2,30 m.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay