30. května 2024

Téma: Nemovitost v dražbě

Vědomost společenství vlastníků jednotek o dražbě bytu (II)

Společenství vlastníků jednotek naneštěstí nemá příliš mnoho instrumentů, na základě kterých má možnost zjistit, zda má dojít k dražbě bytu. V případě dražby v rámci občanského soudního řádu platí, že o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí soud, případně soudní exekutor vyrozumí příslušný katastrální úřad. Obdobné platí i v rámci dražby dle zákona o veřejných dražbách. Ten formou poznámky zapíše k předmětnému bytu skutečnost, že byt je předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce. Do katastru nemovitostí se zapisuje mimo jiné usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti. Lze tak více než doporučit pravidelné sledování katastru nemovitostí, aby bylo společenství vlastníků jednotek vždy informováno o aktuálním stavu všech bytových jednotek.

S ohledem na charakter katastru nemovitostí platí, že údaje v něm uvedené jsou závazné pro všechny. Zároveň se nelze dovolávat skutečnosti, že daná osoba o skutečnosti uvedené v katastru nemovitostí nevěděla. Vlastník, zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene mohou využít službu sledování změn. Vymezené subjekty tak budou informovány o tom, že u dané nemovitosti došlo ke změně zapsané v katastru nemovitostí. Kompletní výčet osob, které si službu mohou zařídit, lze nalézt v ustanovení § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění.

V současné době neexistuje v platné právní úpravě žádné ustanovení, které by přikazovalo soudu nebo soudnímu exekutorovi zasílat dražební vyhlášku společenství vlastníků jednotek.

V souladu s ustanovením § 336c zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, platí, že dražební vyhláška se doručuje zejména oprávněnému, manželu povinného, katastrálnímu úřadu, osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky a dalším osobám. V subjektech zde uvedených však není společenství vlastníků jednotek, jestliže nevystupuje například v pozici oprávněného.

Nad rámec výše uvedeného je nutno respektovat ustanovení § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V předmětném ustanovení zakotvuje povinnosti řádného hospodáře volených orgánů. Zde tak volené orgány společenství vlastníků mají povinnost jednat tak, aby nedošlo k újmě dané právnické osoby. Pokud tedy například má společenství vlastníků jednotek pohledávku vůči dlužníku, jehož byt je postižen exekucí či výkonem rozhodnutí, má daná osoba povinnost na tuto situaci adekvátně reagovat.

Jestliže společenství vlastníků jednotek nemá zájem katastr nemovitostí pravidelně kontrolovat, na internetu lze nalézt řadu společností, které se zabývají kontrolou jednotek v katastru nemovitostí. Na závěr je však nutné upozornit na možný úpadek dlužníka. Nad rámec katastru nemovitostí by se mělo rovněž pravidelně kontrolovat, zda není vlastník bytu v úpadku ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay