15. června 2024

Téma: Nemovitost v dražbě

Bytové družstvo obecně (IV)

Bytové družstvo je obchodní korporací ve smyslu ustanovení § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Na rozdíl od družstva obecně, jež je založeno za účelem podnikání, bytové družstvo slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Svůj účel naplňuje zejména tím, že svým členům pronajímá nebo jiným způsobem dává do užívání byty nebo jiné místnosti či nebytové prostory s bydlením související – typicky garáže. Zajišťováním bytových potřeb se rovněž rozumí nabývání vlastnických práv k nemovitostem do majetku družstva jakožto právnické osoby.

Bytovým družstvem je nejen družstvo, které má zajišťování bytových potřeb uvedeno ve svém předmětu podnikání (činnosti), ale i takové družstvo, jež bytové potřeby svých členů skutečně zajišťuje.

Z ustanovení § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plyne, že bytové družstvo je podnikatelem. Vedle shora uvedeného účelu tudíž může bytové družstvo rovněž podnikat, přičemž zákon výslovně upravuje oprávnění spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Podnikatelská činnost bytového družstva však není bezbřehá, neboť musí mít pouze doplňkový a vedlejší charakter a může být provozována jen potud, pokud neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

Člen družstva je vlastníkem družstevního podílu a je lhostejno, zda je jím právnická či fyzická osoba. Členství vzniká převzetím a splněním vkladové povinnosti, kterou určí stanovy. Vzhledem k tomu, že družstevní podíl je věcí v právním smyslu, může být též předmětem spoluvlastnictví.

Družstevní podíl je volně převoditelný, jeho převoditelnost navíc nelze vyloučit ani omezit, pokud má být nabyvatelem osoba splňující podmínky stanov. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených.

Členům bytového družstva vznikají dvě specifická práva, a to právo uzavřít na dobu neurčitou smlouvu o nájmu družstevního bytu, který náleží k družstevnímu podílu. Druhé právo představuje stanovení nájemného v omezeném rozsahu, a to jen ve výši, která pokryje účelně vynaložené náklady bytového družstva na správu družstevních bytů. Oproti běžnému nájmu bytu či domu tudíž nájemné družstevního bytu představuje pro jednotlivé členy značnou výhodu – hovoříme o tzv. neziskovém principu družstevního nájmu. Ve zbytku se ale uzavření nájemní smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku o nájmu, pokud není stanoveno jinak (např. se nepoužije ustanovení o skončení nájmu).

V případě úmrtí člena družstva podíl přechází na dědice, který se tak stává členem družstva a nájemcem družstevního bytu, aniž by musel uzavírat novou nájemní smlouvu.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay