15. června 2024

Téma: Nemovitost v dražbě

Způsoby, jakými se bytové družstvo může informovat o dražbě (V)

Bytové družstvo je obchodní korporací, jejímž hlavním účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů. Tito členové představují zpravidla nájemce jednotlivých bytových či nebytových jednotek a zároveň vlastníky družstevních podílů, s nímž je toto nájemní právo spjato.

V případě bytového družstva je třeba rozlišovat, zda bude předmětem dražby jednotka nebo družstevní podíl. Jelikož i družstevní podíl je věcí v právním smyslu, a tudíž k němu mohou vznikat práva a povinnosti. Družstevní podíl je rovněž způsobilým předmětem veřejné dražby dobrovolné i nedobrovolné v souladu s ustanovením § 117 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 36 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, (dále jen „ZVD“).

V případě dražby jednotky je bytové družstvo vlastníkem předmětu dražby, tudíž se mu dle ustanovení § 335b odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, (dále jen „OSŘ“) doručuje již usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a rovněž mu bude doručeno oznámení o dražbě, případně usnesení o nařízení exekuce. V tomto případě je z povahy věci zřejmé, že družstvo jakožto vlastník předmětu dražby bude přímo dotčeno nedobrovolnou dražbou.

Dobrovolná dražba je založena plně na vůli bytového družstva, avšak dle ustanovení § 751 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je družstvo v převodu vlastnického práva k družstevním bytům nebo budovám či pozemkům omezeno. Převést vlastnické právo k těmto nemovitým věcem totiž může bytové družstvo jen se souhlasem všech členů bytového družstva. Tento každý souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

V případě dražby družstevních podílů je tomu jinak, protože družstevní podíl není ve vlastnictví bytového družstva, nýbrž jeho jednotlivých členů. Členové družstva jsou těmi, kteří rozhodují o tom, jak s jejich podílem bude naloženo. Proto se mohou též rozhodnout družstevní podíl zcizit např. právě v dražbě. Samozřejmě se také vlastníci těchto podílů jako dlužníci mohou dostat do platební neschopnosti, kvůli níž nebudou schopni dostát svým závazkům. Tímto se následně stanou povinnými v následném řízení o výkonu rozhodnutí či exekučním řízení.

Jestliže je předmětem dobrovolné ale i nedobrovolné dražby družstevní podíl, bude zpravidla v zájmu bytového družstva být s touto nemilou situací včas obeznámen. V současné době neexistuje v platné právní úpravě žádné ustanovení, z něhož lze dovodit oznamovací povinnost soudu nebo soudního exekutora, jíž by bytové družstvo muselo být z úřední činnosti o dražbě družstevního podílu informováno či mu byla zaslána dražební vyhláška.

Jakou aktivitu tedy může vyvinout samo bytové družstvo? Doporučit lze pravidelné kontrolování stavu nemovitosti v katastru nemovitostí, který je jakožto veřejný seznam veřejně přístupný k nahlížení všem. Dále je možné provádět dálkovou kontrolu prostřednictvím centrálního informačního systému všech ohlášených dražeb. Nelze opomenout ani Centrální evidenci exekucí, kde lze každého vlastníka družstevního podílu ohledně pravomocných exekucí prověřit. Tento výpis je nicméně zpoplatněn. Doporučit lze též sjednání oznamovací povinnosti v nájemní nebo též samostatné smlouvě přímo s nájemníkem, který má družstevní podíl ve svém vlastnictví.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay