23. července 2024

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Bytové družstvo (rozdělení části zisku a jiných vlastních zdrojů)

Změny právní úpravy bytového družstva jsou založené na dvou právních normách s rozdílnými daty nabytí účinností:

 1. zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony (výběr důležitých změn) s účinností změn ke dni 1. ledna 2021 a
 2. zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a další související zákony (mj. ZOK) s účinností změn k 1. červenci 2020.
 3. s účinností změn k 1. červenci 2020.

S ohledem na listopadové uveřejnění následujících textů má větší smysl se zabývat všemi změnami uceleně tak, jak budou platit od nového roku, tedy bez ohledu na zvláštní období druhé poloviny letošního roku, kdy nabyla účinnosti pouze druhá ze zmíněných norem a přechodně tedy platí jen část změn právní úpravy bytových družstev. V následujících textech tedy budiž upozorněno na některé důležité změny dosavadní právní úpravy.

První větší změnou je rozšíření podmínek pro výplatu podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích. Jde o změnu, která se netýká jen bytových družstev. Pro bytová družstva však jde o velmi významnou změnu proto, že je nově zavedena možnost rozdělovat až jednu třetinu vytvořeného zisku či jiných vlastních zdrojů mezi své členy. To bylo dosud bytovým družstvům zapovězeno.

První důležitou podmínkou pro rozhodnutí o rozdělení zisku je, že takovou možnost připustí stanovy bytového družstva. S ohledem na skutečnost, že rozdělení zisku nebylo dosud bytovým družstvům umožněno, tedy bude velmi pravděpodobně vyžadovat ve většině bytových družstev nejprve schválení příslušné změny stanov. Ta by měla obsahovat i další podmínky § 750 ZOK pro rozdělení nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů:

 1. splnění podmínek § 40 ZOK,
 2. neohrožení uspokojování bytových potřeb členů bytového družstva a
 3. vytvoření fondu ze zisku ve výši nejméně 30 % základního kapitálu, nerozdělitelného mezi členy bytového družstva.

Možnost rozdělení zisku mezi členy bytového družstva je již účinná, zatímco dílčí změna podmínek pro rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (§ 40 ZOK) nabude účinnosti k 1. lednu 2020. Tato změna podrobněji stanoví podmínky pro rozdělení a vyplacení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, a to s ohledem na zachování ekonomické stability družstva vůči jeho členům i třetím osobám.

V důsledku testu insolvence může nastat situace, kdy členská schůze nebo shromáždění delegátů v případně větších bytových družstev schválí zisk k rozdělení mezi členy, avšak statutární orgán odmítne jeho výplatu. V takovém případě lze vyčkat, zda se hospodářská situace družstva zlepší a podíly na zisku bude možné vyplatit, a to až do konce účetního období. Jeho uplynutím právo na podíl na zisku zaniká. Jak vyplývá z řečeného, bude v praxi bytových družstev tato právní úprava vyžadovat přijetí dvou usnesení – nejprve tedy nejvyššího orgánu (členské schůze nebo shromáždění delegátů) o rozdělení zisku, následně pak rozhodnutí statutárního orgánu (předsedy či představenstva) o jeho vyplacení členům družstva.

V družstvech se dále novelizují k 1. lednu 2021 (tj. zákonem č. 33/2020 Sb.) ustanovení v následujících záležitostech:

 • zastupování družstva v případě podání členské žaloby (§ 584 ZOK)
 • Způsoby zániku členství (§§ 610, 627 a 628 ZOK)
 • Některé záležitosti týkající se členské schůze družstva, její působnosti a záležitostí s tím souvisejících, včetně rozhodování per rollam (jde o novelizaci ve většině ustanovení od § 654 až § 661, včetně zpřístupnění účetní závěrky před konáním členské schůze (§ 707 ZOK)
 • Zákaz konkurence člena představenstva (§§ 710 a 711 ZOK) a
 • Zákaz konkurence člena kontrolní komise (§ 722 ZOK).

Zákon stanovil lhůtu jednoho roku pro přizpůsobení stávajících stanov bytového družstva donucujícím ustanovením ZOK ve znění, v jakém nabude účinnosti 1. ledna 2020. Stanovy tak bude nutné změnit do konce příštího kalendářního roku.

V dalších textech listopadového tématu se zaměříme na změny obsažené v zákoně č. 163/2020 Sb., které se zaměřují na úpravu bytových družstev.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay