23. července 2024

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Bytové družstvo (novela č. 163/2020 Sb. – I. část)

V této kapitole se zaměříme na důležité změny právní úpravy bytových družstev od 1. července letošního roku, které jsou obsahem zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mimo jiné šlo o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Prvním větším „balíčkem“ změn jsou pravidla pro založení bytového družstva (§§ 555 až 561a ZOK). Sama důvodová zpráva k tomu uvádí, že hlavní snahou bylo zjednodušení současné komplikované a výkladově problematické právní úpravy. Přitom se ponechává na zájemcích o založení bytového družstva, zda zvolí způsob založení na ustavující schůzi či bez ní dohodou zakladatelů na obsahu stanov. V takovém případě budou muset stanovy bytového družstva obsahovat i další povinné náležitosti:

  1. seznam zakladatelů,
  2. způsob splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu zakladatele,
  3. první členy volených orgánů družstva,
  4. u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na členský vklad, a určení osoby znalce, který provedl ocenění nepeněžitého vkladu.

Tyto údaje lze po vzniku bytového družstva a po splnění vkladové povinnosti k základními, resp. vstupnímu vkladu ze stanov vypustit, a to i na základě rozhodnutí představenstva, bylo-li mu svěřeno.

Očekávanou změnou pro menší bytová družstva je vypuštění povinnosti zřízení informační desky formou internetových stránek (doplnění § 562 odst. 2 ZOK) a naopak se ukládá povinnost pro větší bytová družstva zpřístupnit informační desku všem členům družstva na internetových stránkách, pokud povinnosti členské schůze plní zcela či zčásti shromáždění delegátů (§ 562 odst. 3 ZOK). V důvodové zprávě se uvádí, že zachováním zřízení informační desky ve fyzické podobě je sledován zájem těch členů bytového družstva, kteří nemají přístup na internet. Na uvedené změny pak navazuje povinnost uveřejnit pozvání na členskou schůzi na informační desce bytového družstva (srovnej § 636 ZOK).

Dalšími změnami jsou úpravy výše základního členského vkladu, jeho zvýšení i snížení (§§ 566 až 571b ZOK). Určuje se, že o zvýšení doplatkem člena bytového družstva může rozhodnout toliko členská schůze, a to tříčtvrtinovou většinou svých členů. Obdobně pak platí stejná úprava i pro shromáždění delegátů (§ 693 ZOK).

V § 582 ZOK se upřesňuje právo na informace ze seznamu členů bytového družstva, věcně i osobně. Dosavadní možnost získat kompletní výpis ze seznamu členů bez zdůvodnění kterýmkoliv členem bytového družstva se omezuje jen na údaje, které se ho týkají. Ve vtahu k jiným osobám bude muset napříště doložit právní zájem (např. podání členské žaloby) či souhlas dotčených osob.

Zpřesňuje se právní fikce (odpovídá i úpravě § 1479 OZ), že se při splnění zákonných podmínek na dědice družstevního podílu hledí jako na člena družstva ode dne smrti zůstavitele (§ 604 ZOK). Upřesňují se pravidla pro vyloučení z družstva (§§ 618 až 621 ZOK). Počátek běhu 30denní lhůty pro podání námitek proti vyloučení se váže na doručení rozhodnutí o vyloučení; nikoli na doručení oznámení o vyloučení (§ 618 ZOK).

Stanovy bytového družstva mohou určit nižší počet členů družstva zastoupených jedním zmocněncem a rovněž mohou omezit možnost zastoupení na členské schůzi jen na členy družstva (§ 635 ZOK).

Umožňuje se pozvánky na členskou schůzi zasílat pouze elektronicky na místo listovní zásilky, bude-li s tím člen bytového družstva souhlasit. Přitom souhlas člena družstva může být projeven jakkoliv (tedy i emailovým sdělením), stačí, aby bylo ze sdělení patrné, jaký způsob doručování preferuje. Není přitom podstatné, zda takový souhlas dal člen sám, nebo k němu byl vyzván bytovým družstvem (§ 636 ZOK). Obdobnou úpravu pak stanoví ZOK i pro pozvánku na shromáždění delegátů zasílanou delegátovi družstva (srovnej § 688 odst. 2 ZOK).

Upřesňuje se, že delegát je zástupcem členů družstva a shromáždění delegátů tak v zásadě představuje členskou schůzi, kde jsou členové družstva povinně zastupováni zvolenou osobou. Delegáti tak nejsou např. povinni dodržovat standardy péče řádného hospodáře (§ 677 ZOK). Pro rozhodnutí, kdy má každý člen jeden hlas (§ 650 odst. 2 ZOK), je hlas delegáta roven počtu hlasů členů družstva zařazených do jeho volebního obvodu (§ 684 ZOK). Podobně to platí i v případě rozhodování o podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (§ 731 odst. 1 písm. a) ZOK).

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay