20. dubna 2024

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Část první – Pozměněná pravidla bydlení v letošním roce

Oblast právní úpravy bydlení v České republice byla v letošním roce po delší době výrazně dotčena výraznějšími zásahy do stávajících pravidel. Jde jednak o právní úpravu bytového spoluvlastnictví, tedy o úpravu pravidel týkajících se společenství vlastníků jednotek a jejich členů – vlastníků jednotek, ve druhém případě pak o oblast právní úpravy bytových družstev a jejich členů.

A právě ve druhém případě šlo o změny poněkud složitější, rozdělené hned do dvou zákonů:

  • první byl publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony a
  • druhý uveřejněný ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a další související zákony.

Jak již z názvů obou novel vyplývá, první z nich cílila primárně na obchodní korporace a družstva, především na společná a obecná ustanovení včetně drobných zásahů do ustanovení o družstvech, druhá na občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví, kde byla ponechána na základě poslaneckého návrhu k projednání také oblast speciálních ustanovení ZOK o bytovém družstvu. Jakkoliv se tedy právní úpravy bytových družstev více dotýká až druhá s uvedených novel, je třeba věnovat pozornost i první vlně změn.

A aby to bylo ještě trochu komplikovanější, první novela (zákon č. 33/2020 Sb.) nabývá účinnosti 1. ledna 2021, zatímco druhá změna (zákon č. 163/2020 Sb.) již nabyla účinnosti 1. července letošního roku. V případě bytových družstev tak vzniká v letošním roce trochu nepřehledná situace, na kterou si je třeba dát pozor zejména při přijímání změn stanov bytového družstva. K tomu zákon č. 33/2020 Sb. ponechává roční lhůtu pro přizpůsobení stanov bytového družstva pozměněným pravidlům ZOK, tj. změny stanov bude nutné provést nejpozději do 31. prosince 2021.

Hlavním důvodem pro změnu pravidel byly poznatky z praxe a reakce na některé formulační nepřesnosti původních textů.

V případě pozměněné právní úpravy bytových družstev je třeba změny koncepční povahy spatřovat především:

  1. v nové možnosti zakládat bytová družstva i bez ustavující schůze (to může být využitelné zejména při družstevní bytové výstavbě),
  2. v principiálním podřízení právní úpravy nájmu družstevního bytu obecné úpravě nájemního bydlení podle občanského zákoníku a
  3. novou možnost rozdělovat část zisku a jiných vlastních zdrojů členům bytového družstva.

Obě hlavní normy upravující bydlení v České republice:

  1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravující vedle zmíněné oblasti bytového spoluvlastnictví také nájemní bydlení (nově se zásadní nadřazeností pravidlům družstevního nájemního bydlení), a
  2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

nabyly své účinnosti 1. ledna 2014 a novela tak mohla reagovat na poznatky a zkušenosti uplynulých šesti let.

V tomto směru nelze přehlédnout výraznou roli Ministerstva pro místní rozvoj při hledání optimálních změn, týkajících se zejména části bytového spoluvlastnictví, a několikaletou práci odborné konzultační skupiny za účasti zástupců justice, profesních sdružení i odborné veřejnosti. Oceněním zpracovaného návrhu bylo hladké přijetí zákona č. 163/2020 Sb. oběma komorami Parlamentu České republiky.

V jednotlivých listopadových kapitolách se tak vrátíme k obsahu hlavních přijatých změn a uvedeme si důvody, které vedly k jejich přijetí.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay