26. května 2024

Téma: Obývací pokoj a ložnice

Obytné i pobytové místnosti musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1,5 m.

V bytě pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné ložnice, dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně.

Hlavní obytný prostor (obývací pokoj) a základní ložnice musí být situovány ve vstupním podlaží bytu. Tomuto požadavku musí také odpovídat vhodná půdorysná velikost těchto místností pro zabezpečení manipulačních podmínek osob se sníženou pohyblivostí. Základní obytné místnosti je vhodné vybavit dostatečným množstvím zásuvek pro případné umístění kompenzačních pomůcek osob se smyslovým postižením a zabezpečit možnost dodatečné instalace tísňového volání.

Tab.: Doporučené nejmenší plochy obytných místností na základě velikosti bytu upravuje ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy

Funkční využití obytné místnosti

Minimální plocha

Charakteristika bytu

Bezbariérový byt

Běžný byt

Obývací pokoj bez stolování

20 m2

16 m2

byt s 1 a 2 obytnými místnostmi

22 m2

18 m2

byt s 3 a 4 obytnými místnostmi

24 m2

20 m2

byt s více než 4 obytnými místnostmi

Obývací pokoj se stolováním

20 m2

16 m2

byt s 1 a 2 obytnými místnostmi

24 m2

21 m2

byt s 3 a 4 obytnými místnostmi

26 m2

246 m2

byt s více než 4 obytnými místnostmi

Obývací pokoj bez stolování a 1 lůžkem

20 m2

16 m2

byt s 1 a 2 obytnými místnostmi

24 m2

20 m2

byt s 3 obytnými místnostmi

Obývací pokoj se stolováním a 1 lůžkem

22 m2

22 m2

byt s 1 a 2 obytnými místnostmi

Ložnice s 1 lůžkem

12 m2

8 m2

Ložnice se 2 lůžky

17 m2

12 m2

Ložnice, ať už jednolůžkové, dvoulůžkové nebo manželské, je vhodné navrhovat s velkou mírou flexibility. Dostatečné manipulační prostory umožňují volný pohyb u postele, před skříněmi nebo u pracovního stolu.

V obytných místnostech je nutné zajistit vhodnou výšku parapetu okenních otvorů s možností dobrého pohledu z pozice v sedě (senioři, osoby na vozíku) a umožnit tím bezprostřední kontakt s venkovním prostředím. Pro splnění tohoto požadavku by zasklení výplní nemělo být výše než 0,6 m od úrovně podlahy.  Jestliže je výška parapetu menší než 0,85 m, stanovuje § 26 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, povinnost doplnit okna zábradlím do této výšky.

Okna musí být snadno otevíratelná s umístěním ovládání oken do výšky maximálně 1,1 m nad podlahou a minimálně 0,5 m od rohu místnosti nebo případného interiérového vybavení. Umístění okenních tvorů v jednotlivých místnostech musí zajistit přístup osob s omezenou schopností pohybu.

Venkovní pobytový prostor je důležitým prvkem pro osoby s pohybovým omezením, proto velikost balkonů a lodžií musí zabezpečit užívání těmito osobami. Balkony a lodžie musí mít hloubku nejméně 1,5 m, sklon podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), světlou šířku dveří nejméně 0,8 m. Plocha musí umožnit manévrování s invalidním vozíkem, chodítkem, dětským kočárkem apod.

Pro snadnou viditelnost sedících osob je důležitá správná volba konstrukce zábradlí, která nesmí znemožňovat výhled. Neprůhledná část konstrukce zábradlí by měla být do výšky maximálně 0,6 m nad podlahou.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Unsplash