15. června 2024

Téma: Ochrana rodinné domácnosti

Jakým způsobem tedy upravuje občanský zákoník ochranu rodinné domácnosti?

Manžel se musí zdržet všeho a předejít všemu, co může znemožnit nebo ohrozit bydlení manželů v domě nebo bytě, ve kterém se nachází rodinná domácnost (dům nebo byt je zároveň nezbytně třeba pro bydlení manželů). Občanský zákoník výslovně vymezuje některé zakázané jednání, kdy manžel především nesmí bez písemného souhlasu druhého manžela zcizit dům nebo zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny (např. nájem nebo podnájem domu nebo bytu).

Uvedený zákaz však pro manžela neplatí, pokud zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s dosavadním bydlením. Manžel zkrácený takto na svých právech se může dovolat neplatnosti takového právního jednání, jestliže manžel jednal bez písemného souhlasu druhého manžela. Kupujícím nemovité věci pouze od jednoho manžela lze důrazně doporučit zajištění písemného souhlasu druhého manžela s převodem vlastnického práva.

Obdobné omezení dispozic platí i pro společné nájemní právo k domu nebo bytu (pokud se v něm nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny). Dle občanského zákoníku nesmí manžel nájem ukončit nebo jej omezit právem (např. podnájmem) neslučitelným s bydlením manželů nebo rodiny, a to bez písemného souhlasu druhého manžela. Manžel zkrácený na svých právech se může dovolat neplatnosti tohoto právního jednání.

Odchylná písemná dohoda manželů od těchto zákonných ustanovení nesmí zhoršit postavení jejich společného nezletilého dítě (popřípadě nezletilého dítěte svěřeného do společné péče manželů nebo jednoho z nich). Zákon vždy chrání zájmy nezletilého dítěte, které upřednostňuje před zájmy rodičů. Taková dohoda se rovněž nesmí dotknout práv třetích osob, pokud však neudělili písemný souhlas s dohodou.

Manželství je chráněný právní institut, kdy jeden z manželů nemůže být rukojmím druhého manžela. Občanský zákoník tak zavádí ochranu rodinné domácnosti k ochraně práv manžela vůči neoprávněnému jednání druhého manžela, a to s důrazem na ochranu nezletilých dětí.

Každý případ ochrany rodinné domácnosti je nutné chápat individuálně, kdy při řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc.

Poznámka: Využité a citované ustanovení v článku: zejména § 747, § 748, § 749 a § 750 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay