6. června 2023

Téma: Odpovědnost člena statutárního orgánu bytového družstva

Nejvyšším orgánem v bytovém družstvu je členská schůze s právem účasti všech členů družstva. Kontrolním orgánem bytového družstva se rozumí kontrolní komise.

Statutárním orgánem bytového družstva je představenstvo (§ 705 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., dále jen „ZOK“).

Jde-li však o „malé bytové družstvo“ do 49 členů, může být statutárním orgánem jen předseda družstva jako jednočlenný volený orgán (viz 726 odst. 1 OK), kontrolní komise nemusí být zřízena, nestanoví-li stanovy družstva jinak. Její roli pak přebírá sama členská schůze, kde má každý člen družstva vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise (§ 726 odst. 2 ZOK).

Způsob jednání statutárního orgánu v případě bytového družstva navazuje na obecnou úpravu právnických osob, která je obsahem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějšího předpisu, a jednak shora citovaným zákonem o obchodních korporacích.

Obecně tedy platí, že ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu právnické osoby, zavazuje se, že ji bude vykonávat:

 • s nezbytnou loajalitou i
 • s potřebnými znalostmi a
 • pečlivostí.

Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky (§ 159 OZ).

Řádný hospodář by měl činit právní jednání týkající se družstva odpovědně a svědomitě a stejným způsobem by měl rovněž pečovat o majetek bytového družstva, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče samozřejmě neznamená, že by sám člen statutárního orgánu disponoval všemi potřebnými odbornými znalostmi, které s výkonem funkce či správou a provozem domu souvisejí, nýbrž se předpokládá, že má základní znalosti a schopnosti rozpoznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku bytového družstva. Je to tedy i schopnost rozeznat, ve kterých případech je nutný odborná pomoc speciálně kvalifikovaného dodavatele, a zajistit takovou pomoc.

Povinnost jednat s potřebnými znalostmi i pečlivostí přitom nutně zahrnuje i sledování průběžných výsledků hospodaření bytového družstva.

Bližší podmínky pak upravuje zákon o obchodních korporacích, ze kterých lze vybrat především následující tři zásadní oblasti:

 • předpoklady pro členství ve statutárním orgánu
 • jednání s péčí řádného hospodáře
 • střet zájmů a zákaz konkurence

Předpoklady pro členství ve statutárním orgánu bytového družstva

Členství ve statutárním orgánu bytového družstva je zapovězeno:

 • osobám, které nejsou bezúhonné ve smyslu živnostenského zákona, nebo u nich nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti (§ 46 odst. 1 ZOK),
 • osobám, které neinformovali, zda ohledně jejich majetku či majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce (§ 46 odst. 2 ZOK),

přičemž u případných zástupců právnické osoby, která je členem bytového družstva, platí, že sama zastupující osoba musí splňovat stejné požadavky a předpoklady pro výkon funkce (podobně se na ní budou vztahovat i dále zmíněná pravidla o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a povinnost jednat s péčí řádného hospodáře včetně následků jejího porušení (§ 46 odst. 3 a 4 ZOK).

Jednání s péčí řádného hospodáře

Pro obchodní korporace je tato část propracována zákonem o obchodních korporacích do výrazně větších podrobností na rozdíl od shora naznačené obecné úpravy, platné např. pro společenství vlastníků jednotek.

Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou (§ 51 odst. 1 ZOK), přičemž tato povinnost není dotčena tím, že si statutární orgán vyžádá udělení pokynu členskou schůzí bytového družstva. Při posuzování, zda bylo jednáno s péčí řádného hospodáře, se přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba (§ 52 odst. 1 ZOK).

Důsledkem porušení péče řádného hospodáře je vydání získaného prospěchu bytovému družstvu, nebo jeho nahrazení v penězích, a vznikla-li újma bytovému družstvu, může být vypořádána smlouvou se členem statutárního orgánu, pokud takovou smlouvu schválí alespoň 2/3 členů bytového družstva.

Je třeba konstatovat, že v řízení před soudem je na členovi statutárního orgánu bytového družstva, aby dokazoval, že jednal s péčí řádného hospodáře, nerozhodne-li soud jinak.

Střet zájmů a zákaz konkurence

Obecně platí, že člen orgánu bytového družstva musí informovat ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak členskou schůzi, příp. shromáždění delegátů, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu:

 • jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, nebo
 • zájmů osob členovi orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných (§ 54 odst. 1 ZOK).

Tímto ustanovením samozřejmě není dotčena povinnost člena orgánu jednat v zájmu bytového družstva. Kontrolní nebo nejvyšší orgán družstva může na vymezenou dobu pozastavit takovému členovi družstva výkon jeho funkce.

Hodlá-li člen orgánu bytového družstva uzavřít s touto družstvem smlouvu, informuje o tom orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak členskou schůzi či shromáždění delegátů. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi bytovým družstvem a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými (§ 55 odst. 1 ZOK), nebo, má-li bytové družstvo zajistit či utvrdit dluhy uvedených osob (§ 56 odst. 1 ZOK).

Uzavření smlouvy a zajištění či utvrzení dluhů, které nejsou v zájmu obchodní korporace, může její nejvyšší nebo kontrolní orgán zakázat. Pozor však, že se uvedená pravidla nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

Speciální úprava zákazu konkurence člena představenstva družstva mu zakazuje:

 • podnikat v předmětu činnosti družstva, činit tak ve prospěch jiných osob či zprostředkovávat obchody družstva pro jiné osoby.
 • být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 • být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo (§ 710 odst. 1 až 3 ZOK).

O všech uvedených okolnostech musí člen představenstva informovat družstvo předem. Platí, že byla-li členská schůze v době zvolení člena takového člena představenstva na zmíněné okolnosti upozorněna či vznikla-li taková okolnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že člen představenstva činnosti, jichž se zákaz týká nemá zakázané, nevysloví-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne upozornění (§ 711 ZOK).

Je však třeba upozornit, že další případná omezení jsou ponechána na úpravu stanov bytového družstva a často je tak nad zákonný rámec upraveno např. členství manželů v orgánech bytového družstva, počet členů družstva zastupujících tentýž volební obvod nebo speciální úprava zákazu konkurence pro členy kontrolní komise či jiných zřizovaných orgánů bytového družstva.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix