22. července 2024

Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Vlastnictví není spojeno pouze s právy, ale také s povinnostmi. Vlastnické právo však může být omezeno pouze zákonem nebo smluvně.

V rámci sousedských vztahů vznikají poměrně často spory z důvodu obtěžování hlukem, kouřem, odpady a jinými imisemi. Obecně zákon stanovuje, že vlastníkovi se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Občanský zákoník pro sousedské spory vymezuje zvláštní ustanovení o omezení vlastnického práva, které navazuje na výše uvedené obecné pravidlo.

Jakým způsobem občanský zákoník stanovuje uvedené ustanovení tzv. sousedského práva? Občanský zákoník výslovně stanovuje, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Občanský zákoník dále vymezuje, že se zakazuje přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Uvedené ustanovení se aplikuje na ochranu proti obtěžování imisemi v míře nepřiměřené místním poměrům, přičemž tato zákonná ochrana se neomezuje pouze na souseda, který bezprostředně sousedí s nemovitostí, jejíž vlastník takto obtěžuje druhé imisemi. Zákonná ochrana přísluší každému sousedovi, který je postižen nežádoucími účinky obtěžování imisemi. U každého obtěžování imisemi je nutné posuzovat, zda byla překročena určitá míra přiměřená poměrům, kdy se jinak bude posuzovat obtěžování hlukem z diskotéky v obytné nebo neobydlené části města. Při posuzování obtěžování imisemi se tak vychází z posuzování místních zvyklostní. Dalším příkladem může být rozdíl mezi chováním hospodářských zvířat na venkově, kde se předpokládá určité obtěžování pachy zvířat a chováním hospodářských zvířat ve městě.

Mezi nejčastější imise znepříjemňující život patří obtěžování hlukem. Pro posuzování, zda hluk je nepřípustnou imisí, je důležité zhodnocení intenzity hluku, doba, ve které probíhá rušení hlukem, či zda se jedná o obtěžování občasné nebo dlouhodobé, popř. dokonce úmyslné. Rovněž může pomoci zjištění, zda hluk překračuje limity stanovené nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Rozhodovací praxe soudů dokonce dovodila, že obtěžování hlukem může být za splnění určitých podmínek i hra na hudební nástroj.

Při hodnocení obtěžování imisemi v soudním sporu hraje zásadní roli uvážení soudu, který zkoumá, jaká je míra přiměřená poměrům v daném místě a pro konkrétní druh činnosti, která má způsobovat obtěžování imisemi. V dalším díle se blíže zaměříme na možnosti soudní ochrany proti obtěžování imisemi.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay