22. července 2024

Téma: Podnájem bytu dle nového občanského zákoníku

Jaký způsobem upravuje občanský zákoník podnájem bytu? Kdy může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Kdy nejpozději skončí podnájem bytu? Odpovědi v závěrečném článku našeho seriálu k nájemním vztahům.

Právní úprava podnájmu bytu účinná až do konce roku 2013 neumožňovala nájemci dát byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. Nový občanský zákoník však opustil takto striktní zákaz vůči nájemci a v určitých situacích umožňuje nájemci dát část bytu do podnájmu i bez výslovného souhlasu pronajímatele.

Současná právní úprava občanského zákoníku tak stanovuje, že nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele. Uvedené právo nájemce vychází z myšlenky, že nájemce sám trvale bydlící v bytě má kontrolu před případným škodlivým jednáním podnájemce, které by mohlo vést k újmě na majetku pronajímatele. Pokud však nájemce dá takto byt do podnájmu třetí osobě, vzniká nájemci povinnost oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě. Notifikační povinnost nájemce je totiž spojena s právem pronajímatele požadovat, aby v bytě žil takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídající požadavku na pohodlné a hygienicky vyhovující bydlení.

Jaká je však zákonná úprava, když nájemce sám trvale nebydlí v pronajatém bytě? V takovém případě může nájemce dát byt třetí osobě do podnájmu nebo případně část bytu pouze se souhlasem pronajímatele. K žádosti o udělení souhlasu k podnájmu bytu a souhlasu s podnájmem bytu se vyžaduje písemná forma. Pronajímatel i nájemce si mohou smluvně ujednat zákaz podnájmu bytu pro uvedenou situaci. Fikce souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu nastane, když se pronajímatel nevyjádří k žádosti nájemce o udělení souhlasu ve lhůtě jednoho měsíce. Tato fikce nenastane, jestliže byl mezi pronajímatelem a nájemcem sjednán výše uvedený zákaz podnájmu bytu.

Podnájem bytu je spojen s nájmem bytu, a proto podnájem končí společně s nájmem. Nájemce je povinen při skončení nájmu bytu informovat o této skutečnosti podnájemce s uvedením rozhodných skutečností, tj. den skončení nájmu a případě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

Občanský zákoník výslovně stanovuje, že nájemce hrubě poruší svou povinnost tím, že dá pronajatý byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu se zákonnou úpravou podnájmu bytu. Pronajímatel může pro hrubé porušení povinnosti nájemcem vypovědět nájem bytu v tříměsíční výpovědní době.

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay