15. června 2024

Téma: Pojištění – pojmy, které bychom měli znát

Pojistná hodnota – hodnota majetku vyjádřená v penězích. Pojistná hodnota představuje velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit.

Pojistná částka – limit nejvyššího dohodnutého pojistného plnění pojistitelem z pojistné události. Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě.

Podpojištění – stav, kde je sjednaná pojistná částka stavby nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu.

Pojistitel – pojišťovna podnikající na základě povolení Ministerstva financí České republiky na našem území dle českých zákonů o pojišťovnictví a zákonů souvisejících.

Pojistník – subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, má právo ji měnit či vypovědět a má povinnost platit pojistné.

Pojištěný – subjekt, k jehož předmětu pojištění (majetek, odpovědnost) se uzavřená pojistná smlouva vztahuje a má právo na pojistné plnění z pojistné události.

Pojišťovací makléř – poradce v oblasti pojištění, který pomáhá pojistníkovi a pojištěnému nastavit optimální pojištění nemovitosti (stanovení pojistné hodnoty, analýza pojistných rizik, srovnání pojistných produktů a pojistitelů, zastupování klienta v oblasti pojištění a správa pojištění, pomoc při likvidací pojistných událostí).

Pojistná smlouva – smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Spoluúčast – podíl pojištěného na výši zjištěné škody, částka, která se odečítá z pojistného plnění při každé pojistné události. Bývá určena buď pevnou částkou (pojistitel plní až v případě, že výše škody překročí sjednanou částku, do její výše si hradí škodu sám pojištěný) nebo procentem (kterým se na výši zjištěné škody vždy podílí pojištěný).

Limit plnění – sjednaná výše plnění pojistitele v případě pojistné události. Je-li výše zjištěné škody vyšší, nese náklady nad sjednaný limit pojištěný.

Vinkulace – vazba plnění vyplývajícího z pojistné smlouvy ve prospěch třetí osoby, případě nemovitostí zpravidla ve prospěch úvěrujícího subjektu (hypoteční banky).

Likvidace – proces zjištění škody v rámci pojistné události, stanovení její výše a výše plnění pojistitele.

D&O – označení pro pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu funkce členů představenstev a dozorčích rad, případně shromáždění delegátů v případě bytových družstev. Tento pojistný produkt se užívá nejčastěji v případech ochrany členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytových družstev (BD). Není však přímým pojištěním nemovitosti.

Při výběru nejvhodnějšího pojištění je nutné posoudit, jakými nebezpečími je nemovitost nejvíce ohrožena a která nebezpečí mohou způsobit největší škody.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay