20. dubna 2024

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Povinnosti SVJ a fyzických osob na poli požární ochrany

V zářijovém seriálu se budeme podrobně zabývat požární bezpečností bytových i rodinných domů. Na co vše je nutné myslet, abychom se nevystavili nebezpečí vzniku požárů a uchránili si tak (nejen) svůj majetek? Zastavíme se u většiny povinností, na něž je nutné dbát. Například u čištění a revizí komínů, ale třeba i u úprav panelových domů, aby byly pro obyvatele bezpečnější.

Většina vlastníků rodinných a bytových domů, především však společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva, si neuvědomuje základní povinnosti z hlediska požární ochrany. Předpokládají, že pokud neprovozují žádnou podnikatelskou činnost či bydlí v rodinném domě, žádné povinnosti nemají. Z pohledu zákona o požární ochraně jsou povinnosti rozděleny na právnické a fyzické osoby. SVJ je z pohledu tohoto zákona právnická osoba.

Mezi základní povinnosti fyzických osob patří: „obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem a udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu“. Co jsou požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany definuje vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Mezi věcné prostředky požární ochrany patří například hasicí přístroje. Hlavními požárně bezpečnostními zařízeními, se kterými se můžeme setkat v bytě nebo rodinném domě, jsou požární uzávěry (dveře), autonomní detektory kouře, které musí být instalovány ve všech bytových jednotkách a rodinných domech od roku 2008, požární sádrokartonové podhledy a další. Kontroly provozuschopnosti těchto zařízení musí provádět osoba k tomu oprávněná, a to nejméně 1x ročně, pokud výrobce neuvádí jiné lhůty.

Stejné povinnosti platí také pro právnické osoby. V bytových domech se lze setkat také s dalšími požárně bezpečnostními zařízeními, např. požárními ucpávkami, větráním chráněných únikových cest, vnitřními hydrantovými systémy, požárními klapkami, nouzovým osvětlením atd. I tato zařízení je nutné pravidelně kontrolovat oprávněnou osobou. V případě, že je v budově instalována elektrická požární signalizace, která je často vyžadována převážně v podzemních garážích, jsou termíny ještě přísnější a kontrola jednotlivých částí tohoto systému musí probíhat dokonce jednou za měsíc. V případě, kdy elektrická požární signalizace ovládá ještě další zařízení (například větrání), musí být prováděny také koordinační zkoušky (minimálně 1x ročně). Mezi další povinnosti SVJ a bytových družstev pak může spadat provádění pravidelných preventivních prohlídek z hlediska požární ochrany. Ačkoliv ne každý bytový dům má povinnost tyto prohlídky provádět, je žádoucí je alespoň jednou ročně provést. Smyslem prohlídky je totiž upozornit provozovatele na odchylky od zákona.

Jen málokdo mimo praxi zná všechny povinnosti a všechna požárně bezpečností zařízení, která má v budově instalována. Právě k tomuto účelu slouží preventivní prohlídky, jež musí být prováděny odborně způsobilou osobou, nejlépe osobou autorizovanou v oboru požární ochrany nebo technikem požární ochrany. V praxi se bohužel často stává, že provozovatel budovy žije v domnění, že má vše v pořádku, protože pravidelně kontroluje hasicí přístroje a vnitřní hydranty, ale netuší, že tato povinnost se týká i mnohých dalších zařízení. V případě zanedbání povinností pak mohou být statutární zástupci SVJ vystaveni postihům nejen při provedení kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru ČR, ale také v případě požáru i ze strany Policie ČR. V případě vzniklé škody krátí také pojišťovna plnění.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay