30. května 2024

Téma: Pravidla rozúčtování nákladů

Způsob a pravidla pro rozúčtování nákladů stanoví, jakým způsobem se budou nájemci bytu nebo nebytového prostoru či vlastníci jednotek podílet na úhradě nákladů služeb, případně u bytového družstva a SVJ na úhradě některých dalších nákladů, které jsou hrazeny z družstevního nájemného, respektive příspěvků na správu domu a pozemku.

Kdo a kdy tato pravidla stanoví

Způsob rozúčtování nákladů ujedná vlastník bytového domu s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, bytové družstvo odsouhlasí na členské schůzi a SVJ na zasedání shromáždění vlastníků jednotek, a to předem na příslušné rozúčtovací období, zpravidla na kalendářní rok. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Nedojde-li k ujednání nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, jímž  je vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Co je hlavním principem zákona o službách?

Možnost určit způsob rozúčtování nákladů na služby ujednáním nájemců s vlastníkem bytového domu, respektive rozhodnutím BD či SVJ. Teprve pro případ nedohody platí zákonná úprava uvedená v §§ 5 a 6 zákona o službách.

Jak je tomu v případě rozúčtování části příspěvků na správu domu a pozemku u SVJ, respektive družstevního nájmu u bytových družstev (BD)?

V případě vyúčtování nákladů na správu domu a pozemku v případě SVJ či části nájemného u BD se pro rozdělení nákladů využívá kritéria podílu na společných částech domu, respektive velikosti bytu či nebytového prostoru v případě BD.

Náklady na odměny členů statutárních orgánů SVJ a BD a náklady na odměnu osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (operativní správce), se rozvrhnou na každou jednotku stejně, zpravidla podle rozlišení, zda se jedná o bytovou či nebytovou jednotku – garáž, jednotku s garážovými stáními, jiné nebytové prostory (obchody, provozovny, sklady apod.), sklepy, komory atp.

Lze konstatovat, že způsob a pravidla pro rozdělení veškerých nákladů bývají u SVJ a BD předem stanoveny rozhodnutím nejvyššího orgánu SVJ či BD.

Je měření spotřeb tepla, teplé vody a vody povinné?

Stanoví tak zákon č. 318/2012 Sb., který je novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a uvádí v § 7 odst. 4 povinnost pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Lhůta pro splnění uvedené povinnosti byla dána do konce minulého roku.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay