14. dubna 2024

Téma: Předání bytu po skončení nájmu

V minulých článcích jsme se věnovali skončení nájmu z důvodu standardní výpovědi či okamžité výpovědi. Obě tyto právní jednání vedou ke skončení nájemního poměru. Jak ale postupovat dále po tomto skončení? Kdo má jaká práva? To si povíme v tomto článku.

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), upravuje v ustanovení § 2292 a následujícím podrobná pravidla pro předání bytu pronajímateli. Jde o to, aby byly odstraněny pochybnosti, kdy je byt řádně předán. Občanský zákoník výslovně určuje, že pokud pronajímatel dostane od nájemce k dispozici klíče a není žádná další okolnost, která by mu bránila v přístupu do bytu, platí, že došlo k odevzdání bytu. Dá se říct, že to platí stejně jako v případě opačném, tedy při započetí nájmu a předání bytu nájemci.

Zajisté doporučujeme pronajímateli i nájemci trvat na písemném záznamu, který obsahuje veškeré informace o bytu – stavy měřičů, poškození bytu, změny v bytě. Zároveň je možné pořídit fotodokumentaci.

Samozřejmě se stává, že nájemce opustí byt bez výše zmíněného postupu. V takovém případě občanský zákoník obsahuje pravidlo, že v případě, kdy se byt nachází v takovém stavu, že je zjevné, že nájemce byt opustil a neužívá jej, platí, že ke tomuto dni je byt odevzdaný.

Často se setkáváme se situací, že nájemce byt pronajímateli nepředá a dál ho užívá. Pronajímatel má v této situaci náhradu za to, že nemůže v tomto období s bytem disponovat. Náhrada je stanovena ve výši ujednaného nájemného. Ustanovení má motivovat nájemce k co nejrychlejšímu předání.

Nájemce má povinnost předat byt ve stavu, v jakém jej převzal, tedy kompletní a čistý. Dá se tedy říci, že vymalovaný a čistý. Obecně má pronajímatel povinnost byt převzít. Pokud má byt vady, je značně poškozený, nemá pronajímatel povinnost byt převzít. Převezme-li však pronajímatel byt i s vadami, zaniká sice vztah nájemní, ale na druhé straně nám vzniká nový vztah, a to vztah odpovědnostní, a pronajímatel má právo požadovat opravení vad.

Nájemci si často mylně myslí, že v případě, kdy učiní jakékoliv stavební změny v bytě, které byt zhodnotí, nemusí tyto stavební úpravy při skončení nájmu odstranit. Nicméně je opak pravdou. Změny, provedené se souhlasem i bez souhlasu pronajímatele, je nájemce obecně povinen odstranit. Samozřejmě lze ujednat jakékoliv jiné řešení věci.

Výjimkou výše uvedeného je situace, kdy nájemce upevní ve zdech, v podlaze či stropu bytu zařízení a předměty, které nelze odstranit bez poškození bytu.  Pokud takové úpravy provedl nájemce se souhlasem pronajímatele, má nájemce právo žádat, aby se s ním pronajímatel vyrovnal. Naopak pokud nájemce provedl tyto úpravy bez souhlasu pronajímatele, zůstávají tyto věci součástí bytu a vlastníkem se tak stává pronajímatel.

Taktéž se můžeme setkat s tím, že nájemce nechá v bytě věc, která je jeho. Tím se myslí věci, kterými lze disponovat. Pronajímatel má v té chvíli povinnost o věc krátkodobě pečovat a vyčkat, zda si věc nájemce převezme. Pokud si nájemce věc nepřevezme, je pronajímatel oprávněn ji prodat. O tomto plánovaném kroku musí nájemce předtím informovat. Pokud by však šlo o věc zjevně znehodnocenou, nepoužitelnou nebo je zjevné, že věc nájemce nechce a opustil ji, nic nebrání pronajímateli věc zlikvidovat. Nájemce totiž k této věci pozbyl své vlastnické právo.

Zdroj: JUDr. David Patela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay