15. června 2024

Téma: Předmanželské dluhy a SJM

Otázkami společného jmění manželů (SJM) jsme se v březnovém seriálu již zabývali. Nejistotu však stále vzbuzuje vztah SJM, rozvod a exekuce.

Nový občanský zákoník umožňuje nařídit exekuci SJM pro dluhy, které měl jeden z manželů už před manželstvím, ovšem reálně lze postihnout jen tu část majetku, jež by v případě vypořádání SJM připadla tomu z manželů, jenž dluží. Pokud jsou ale i dluhy součástí SJM, jsou postiženi oba manželé.

Zákonný režim SJM

Podrobně popisuje, jakým způsobem bude v případě dluhů a SJM postupováno. Ovšem i v tomto případě platí, že vše jde upravit smluvně, a podle nového občanského zákoníku lze takové smlouvy zveřejnit v seznamu, který vede notářská komora. Ten má význam pro třetí osoby, tedy věřitele, a ti potom nemohou namítat, že se zápisem do seznamu nebyli seznámeni. Do takto pořízeného veřejného seznamu se zapisují i rozhodnutí soudu.

Smlouva o manželském majetkovém režimu

Uzavírá se v případě, že se manželé (nebo i snoubenci) chtějí odchýlit od zákonného manželského majetkového režimu, a mohou:

  1. sjednat režim oddělených jmění, což znamená, že cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví, přičemž s majetkem může volně nakládat bez souhlasu druhého manžela;
  2. vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, což znamená, že při uzavření manželství společné jmění nevznikne a vznikne až v okamžiku zániku manželství, přičemž jeho obsahem bude majetek nabytý oběma manžely za trvání manželství, ovšem pouze za předpokladu, že v den zániku manželství je tento majetek stále ve vlastnictví jednoho z manželů;
  3. rozšířit rozsah společného jmění v zákonném režimu, což znamená, že z výlučného majetku jednoho z manželů se stane majetek společný (například jeden z manželů zdědí majetek a následně ho učiní majetkem společným);
  4. zúžit rozsah společného jmění, což znamená, že z již nabytého majetku ve společném jmění se stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo podílové spoluvlastnictví obou manželů, nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určené součásti jmění do svého výlučného vlastnictví či do podílového spoluvlastnictví;
  5. sjednat správu toho, co je součástí společného jmění, odchylně od zákona;
  6. a také uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství rozvodem nebo smrtí.

Více o majetkovém režimu manželů zde

Od 1. 1. 2014 vede Notářská komora seznam listin o manželském majetkovém režimu

Všechny smlouvy o změně manželského majetkového režimu musejí být zapsány notářem.

Zdroj: justice.cz, Notářská komora, Portál o bydlení

Foto: Pixabay