30. května 2024

Téma: Proč je dobré uzavřít pojištění

V tomto případě se asi vyplatí sázet takzvaně na jistotu, neboť nepříznivých okolností, které by mohly poměrně negativně ovlivnit náš život, je poměrně hodně.

Nemovitost je obvykle ohrožována těmito nebezpečími:

  • živelními nebezpečími (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy),
  • vodou vytékající z vodovodních zařízení,
  • krádeží a loupeží,
  • úmyslným poškozením – vandalismem,
  • nárazem dopravního prostředku,
  • vadou materiálu, vnitřním mechanickým poškozením, výrobní vadou,
  • přetlakem páry, kapaliny, plynu,
  • vniknutím cizího předmětu,
  • roztržením odstředivou silou,
  • zkratem, přepětím, indukcí.

Nemovitosti bývají zpravidla nejvíce ohroženy požárem, výbuchem (podle místních podmínek vodovodními škodami, vichřicí, krupobitím, záplavou, povodní). Zařízení a inventář jsou ohroženy živelními riziky, případně krádeží, loupeží. Stroje, strojní zařízení, budovaná stavební nebo montážní díla, technologické celky, počítače a elektronická zařízení jsou ohrožena i dalšími shora uvedenými riziky a jejich pojištění je koncipováno tzv. proti všem rizikům.

Pojištění živelní

Pojištění se sjednává v tzv. základním rozsahu pro případ poškození nebo zničení věci požárem, výbuchem, úderem blesku ale i nárazem nebo zřícením letadla. Toto pojištění může být podle přání vlastníka nemovitosti rozšířeno na další nebezpečí, která mohou nemovitý majetek ohrožovat. Jedná se například o povodeň a záplavu, vichřici a krupobití, tíhu sněhu a námrazy, pád stromů a jiných předmětů, zemětřesení.

Pojištění je možno sjednat nejen na vlastní věci, ale i na cizí, které jsou například předmětem leasingové smlouvy, věci které jsou předmětem nájemních smluv, ze kterých vyplývá povinnost tyto věci pojistit atd.

Pojištění je v převážné míře koncipováno jako pojištění z nové hodnoty, znamená to tedy, že v případě poškození nebo zničení vlastních věcí pojišťovna vyplatí plnění v plné výši nákladu na opravu nebo náklad na nové pořízení věci; opotřebení se neuvažuje. Objekty a technologie méně významné nebo zcela účetně odepsané pak na časovou cenu nebo po zvážení jejich významu i jiným způsobem.

Pojištění se sjednává zpravidla se spoluúčastí, tj. částka dohodnutá mezi pojištěným a pojišťovnou v pojistné smlouvě, která se odečítá z pojistného plnění při každé pojistné události, a / nebo se stanovením limitů pojistného plnění, tj. částky, do které plní pojistitel, jakkoliv výše skutečné zjištěné škody může být vyšší. Oba parametry mají podstatný vliv na stanovení pojistné částky.

Technický slovník

Požár – oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo toto ohniště opustil a šíří se vlastní silou.

Výbuch – je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par.

Úder blesku – bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc.

Záplava – vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Povodeň – zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží.

Vichřice – dynamické působení hmoty vzduchu pohybující se rychlostí 20,8 m/s a větší.

Živelní pojistné nebezpečí – požár, likvidace požáru, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho části nebo nákladu, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů.

Poškození věci – změna stavu věci, kterou je možno odstranit opravou nebo tuto opravu provést nelze, ale přesto je možné tuto věc nadále používat k původnímu účelu.

Zničení věci – změna stavu věci, kterou není možno odstranit opravou a proto již nelze věc nadále používat k původnímu účelu.

Pohřešování věci – stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s věcí nebo její částí disponovat.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay