30. května 2024

Téma: Program Výstavba pro obce – dotazy

Pokračování našeho seriálu se proto bude týkat odpovědí na některé dotazy, které jste nám zaslali v souvislosti s program Výstavba pro obce.

Přístupný byt – v nařízení vlády, jimž se program řídí, se uvádí, že dveře koupelny a záchodu v takovém bytě se musí otvírat směrem ven. Můžeme místo takových dveří použít dveře posuvné?

Pro byt platí vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normové hodnoty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy. Posuvné dveře do koupelny a na záchod tam řešeny nejsou. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se na přístupný byt nevztahuje. V obecné rovině se posuvné dveře považují za vyšší standard. Takovéto dveře umožňují jednodušší manipulaci a nezabírají manipulační prostor. Posuvné dveře nejsou tedy v rozporu s požadavkem § 2 písm. o) bod 2 nařízení vlády č. 112/2019 Sb. „dveře koupelny a záchodu se otevírají směrem ven“.

Lze novostavbu dostupného domu stavět v záplavovém území?

Jde o § 7 odst. 1) písm. d) nařízení vlády č. 112/2019 Sb. Podporu lze poskytnout jen za podmínky, že pozemek, jehož součástí je stavba, nebo pozemek, na kterém bude pořízena stavba se sociálními nebo dostupnými byty, není v záplavovém území nebo je nemovitá věc pojistitelná proti povodni a vodoprávní úřad pro tento pozemek vydal souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu.

Mohou být nájemci dostupného bydlení senioři a mladí lidé či rodiny (startovací byty)?

V dostupných bytech lze ubytovat libovolné nájemce. Nájemné však nesmí být regulováno a musí být tržní (výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě).

Pokud se jedná o dvoupodlažní smíšený bytový dům, kde sociální byty budou pouze v prvním nadzemním podlaží, je nutné budovat výtah, nebo stačí dodržet podmínky pro přístupný byt?

U novostavby je výtah podmínkou v případě 4 a více nadzemních podlaží.

Je nutné v případě využití podpory de minimis dokládat tabulku Model výpočtu kompenzačního mechanismu?

Ne. U dotace v režimu de minimis se Model výpočtu kompenzačního mechanismu nevyužívá.

Existuje osnova investičního záměru, který je povinnou přílohou žádosti, nebo se vychází pouze z povinných náležitostí uvedených v NV č. 112/2019?

Investiční záměr musí být zpracován dle § 11 nařízení vlády č. 112/2019 Sb. a kapitoly 3.5. Příručky žadatele o dotaci/úvěr. Při zpracování je také vhodné dbát na hodnocená kritéria v dokumentu Kritéria pro výběr žádosti o dotaci/úvěr.

Musí být žadatel o podporu na výstavbu sociálního bydlení vždy pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu poskytování bydlení v sociálním bytě (§ 5 odst. 3 NV), nebo lze v případě čerpání de minimis získat a čerpat podporu i bez pověřovacího aktu?

Ano, pověření je podmínkou poskytnutí dotace. V případě dotace v režimu de minimis je žadatel pověřen přímo ve smlouvě o dotaci.

Jsou způsobilými výdaji při výstavbě sociálního bytu ve smíšeném domě i m2 lodžie patřící k bytu?

Balkóny a lodžie jsou považovány za společné prostory. Jsou způsobilým nákladem, ale nevstupují do výpočtu výše dotace viz Výpočet výše dotace a úvěru – smíšený dům.

Co se týče cílové skupiny sociálního bydlení, posuzuje se jen příjem, jak je uvedeno v nařízení vlády? Ve výzvách IROP na sociální bydlení byly skupiny ještě specifikovány skupiny podle tzv. typologie bezdomovectví ETHOS. To zde není? 

Definice způsobilé domácnosti je určena pouze nařízením vlády č. 112/2019 Sb. a jejími přílohami. Pro ověření, zda je domácnost způsobilá, je určen dotazník.

Obec vlastní objekt, který nyní slouží jako školní jídelna. Nad jídelnou je velký, nevyužitý půdní prostor. Může zde obec realizovat sociální bydlení, pokud nemovitost není v katastru nemovitostí vedena čistě jako bytový dům? Formou nástavby by zde vznikly 4 byty.

Ano, v tomto případě by byla zvolena forma pořízení dle § 2 písm. k) bod 2 nařízením vlády č. 112/2019 Sb.,  stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný dům nebo sociální byt.

Více informací zde

Foto: Pixabay