22. července 2024

Téma: Program Zateplování – kdo může podat žádost o úvěr a k čemu ho lze využít

Základní informace o programu už jsme nastínili v předchozích textech, nyní se mu budeme věnovat podrobněji.

Žádost o úvěr se podává v listinné podobě na SFRB, a to na pracoviště v Praze nebo Olomouci, podrobnosti najdete zde.

Připomínáme, že finanční prostředky v něm alokované jsou určeny na energetickou modernizaci bytových domů po celém Česku s výjimkou Prahy. O úvěr mohou žádat vlastníci bytových domů (nebo jiné nemovitosti, jíž je bytový dům součástí), SVJ nebo spoluvlastníci bytového domu, čímž se myslí i bytová družstva. V případě, že žádají spoluvlastníci, je nutné, aby se žádostí souhlasila jejich dvoutřetinová většina.

Pojem „bytový dům“ není vždy adekvátně chápán, tady je jeho definice: Bytový dům – stavba, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Bytovým domem se nerozumí rodinný dům dle § 2 písm. A) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt, u něhož se počítá s energetickou modernizací, musí být jako bytový dům či objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.

Na co lze úvěr použít?

 1. zvýšení tepelně technických parametrů obálky bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
 2. pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru,
 3. pořízení a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace),
 4. výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, nebo za nové tepelné čerpadlo, včetně jejich instalace,
 5. výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu,
 6. výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace,
 7. instalaci nového zdroje tepla, tepelného čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek uvedených v bodech 4) až 6),
 8. pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží,
 9. pořízení a instalaci centrálního vytápění v bytovém domě, který centrálním vytápěním dosud nebyl vybaven,
 10. připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií,
 11. ústřední regulaci otopné soustavy bytového domu nebo modernizaci otopné soustavy včetně výměny rozvodů tepla nebo otopných těles,
 12. pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona, včetně její instalace,
 13. výměnu vnějších otvorových výplní (dveře jen vstupní), nebo
 14. výměnu výtahů podle nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, včetně jejich instalace.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay