23. července 2024

Téma: Program Zateplování – podmínky pro poskytnutí úvěru

Jak už jsme v předchozích textech zmínili, účelem poskytnutí financí z tohoto programu je energetická modernizace bytových domů v celém Česku s výjimkou hlavního města Prahy. Zájemci z tohoto města mohou využít jiných úvěrových programů od jiných poskytovatelů.

Jak bezúročný úvěr získat

Ještě než zájemci začnou shromažďovat potřebnou projektovou dokumentaci, kterou je potřeba doložit, je možné požádat pracovníky SFRB o konzultaci, a ta je bezplatná. Projektovou dokumentaci musí zpracovat projektant a její součástí je i energetické hodnocení objektu, u něhož se modernizace plánuje. Energetické hodnocení vyhotoví energetický specialista. Kompletní žádosti se potom v listinné podobě zašlo na SFRB, pražské nebo olomoucké pracoviště.

Energetickou modernizací by mělo být dosaženo energetické úspory, která o 20 % převýší stávající stav. Po dokončení stavebních prací toto prokáže průkaz energetické náročnosti budovy, nikoli energetický audit nebo energetický posudek. Ty nebudou akceptovány jako náhrada energetického průkazu.

Energetická modernizace musí být povolena stavebním úřadem a bytový dům, jehož se bude týkat, musí být pojištěn proti živelním pohromám. Pokud se objekt nachází v záplavové zóně, je potřeba, aby v případě pojistné události krylo pojistné plnění vzniklou škodu minimálně ve výši poskytnutého úvěru. Ve smlouvě o úvěr musí pak být sjednáno, že pojistné plnění bude vyplaceno SFRB.

Žádost je potřeba podat před zahájením energetické modernizace.

Pokud je žadatelem o úvěr obec, je povinna vybrat dodavatele prací formou veřejné soutěže. Tato povinnost se netýká SVJ, družstev nebo fyzických a právnických osob.

Podrobně o podmínkách poskytnutí úvěru zde