15. června 2024

Téma: Program Zateplování – základní parametry

Výše bezúročného úvěru z tohoto programu činí maximálně 90 milionů korun, jimiž je možné pokrýt způsobilé náklady projektu. Minimální částka pro jeho poskytnutí je 500 000 Kč.

Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami a je možné ho bez sankcí splatit kdykoli po dobu trvání smlouvy, což je maximálně 20 let.

Co jsou způsobilé náklady

Souhrnně řečeno jsou to účelně vynaložené náklady na energetickou modernizaci, které žadatelé doloží příslušným dokladem. Podrobně jsou způsobilé náklady vyjmenovány v Příručce pro žadatele o úvěr v kapitole 2.2. Patří mezi ně například:

  • technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta,
  • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce,
  • příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení atd.

Příklady nezpůsobilých nákladů pak v kapitole 4.8 výše uvedené příručky.

Úvěr je poskytnut pouze za podmínky, že je a bude i po celou dobu dostatečně zajištěn a zajištění se stanovuje individuálně.

Foto: Pixabay