23. července 2024

Téma: Provozovny v bytových domech, změny užívání společných prostor

V návrhu moderní bytové výstavby se na komerční využití parteru myslí, ale často nastanou případy, kdy je nutné provést stavební úpravy stávající komerční jednotky, nebo se naskytne příležitost využít nepoužívané společné prostory bytového domu pro podnikání.

Bez ohledu na to, zda se staví nový bytový dům, přestavuje stávající provozovna, nebo zřizuje provozovna nová, musí být dodrženy technické, provozní i právní podmínky požárně bezpečnostního řešení. Bytové domy s provozovnami obchodů a služeb se vždy posuzují v kombinaci obou hledisek. Druh provozovny zásadně ovlivňuje nároky na požadavky požární ochrany a vždy se posuzuje:

  • druh skladovaných látek – základní rozdělení na hořlavé a nehořlavé zahrnuje i obaly,
  • druh provozu – míra požárního nebezpečí posuzovaných činností. Požární nebezpečí může být nulové, zvýšené nebo vysoké,
  • počet osob zdržujících se v prostoru provozovny.

Základní podmínkou požárně bezpečnostního řešení jakékoli provozovny v bytovém domě je její stavebně technické oddělení od ostatních prostor požárně dělicí konstrukcí odpovídající odolnosti a vytvořením samostatného požárního úseku. Vždy je také nutné zajistit, vyznačit a udržovat únikovou cestu. Častým problémem je provádění stavebních úprav bez zpracované dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení stavby, např. bourání dělicích konstrukcí bránicích šíření požáru. Dochází tím k nebezpečnému narušení požárních úseků. Často firmy také provádějí činnost v prostorách, které pro ni nebyly zkolaudovány a jsou z požárně bezpečnostního důvodů pro daný provoz v prostorách bytového domu nevhodné. Jedná se především o provozy s vysoce hořlavými a výbušnými látkami, technologiemi vyžadující manipulaci s otevřeným ohněm, nebo provozovny pro vysoký počet shromážděných osob v místech bez možnosti zajištění odpovídající únikové cesty. Zajištění provozních požárně bezpečnostních podmínek je nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení provozovny a jejich dodržování je kontrolováno při pravidelných preventivních prohlídkách ve lhůtách podle míry požárního nebezpečí.

Četnost preventivních požárních prohlídek:

Budovy a zařízení, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím – nejméně jedenkrát za 3 měsíce;

Budovy a zařízení, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – nejméně jedenkrát za 6 měsíců;

Budovy a zařízení, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí – nejméně jedenkrát za rok.

Pravidelné preventivní prohlídky jsou jednou z povinností vlastníka nemovitosti, příp. provozovatele nebytového prostoru. Mimo obecných povinností v oblasti požární ochrany, které jsou společné pro všechny druhy provozoven bez ohledu na kategorii požárního nebezpečí, platí další povinnosti podle kategorie požárního nebezpečí provozované činnosti.

Obecné povinnosti:

  • obstarávat ve stanoveném rozsahu a udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty) a požárně bezpečnostní zařízení (požární signalizace, automatické hasicí systémy, náhradní zdroje a prostředky);
  • dodržovat podmínky pro hašení požáru (přístupové komunikace, únikové cesty, přístup k energetickým uzávěrům);
  • dodržovat technické podmínky a návody k zařízením a provozovaným činnostem;
  • označovat místa stanovenými bezpečnostními a informativními značkami;
  • umožnit Státnímu požárnímu dozoru provádění požárních kontrol;
  • oznamovat Hasičskému záchrannému sboru každý požár při provozované činnosti;
  • pravidelně provádět preventivní požární prohlídky.

Je-li provozovna umístěna v bytě nebo domě, jehož vlastníkem není podnikající osoba, může v něm živnost provozovat pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo budovy, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Ten potom zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňuje nedostatky. Právnické osoby plní povinnosti stanovené na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Provozuje-li v prostorách činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní společně povinnosti na místech, která užívají, pokud není smlouvou mezi těmito osobami stanoveno jinak.

Odpovědnost za plnění povinností je u právnických osob především na provozovateli činnosti, nikoliv k vlastníkovi stavby. Za porušení povinností stanovených v zákoně o požární ochraně (zákon č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů) může být správním úřadem uložena podnikajícím osobám pokuta až do výše 250 000 Kč, a to u činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay